Phòng Tài vụ

Kế toán trưởng (kiêm phó phòng phụ trách): Hà Thanh Tâm, ĐT: 0902.287595
Điện thoại phòng: 043.8255953

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài vụ

- Tham mưu cho Giám đốc và thực hiện các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán; quản lý tài sản công.

- Tham mưu cho Giám đốc các văn bản, quy định liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế toán và tài sản công.

- Thực hiện kế hoạch tài chính, chế độ thanh quyết toán kinh phí.

- Đảm bảo thực hiện và quản lý chặt chẽ sổ sách, nghiệp vụ và chứng từ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan cấp trên có liên quan về những hoạt động tài chính cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Giới thiệu

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh