TRUNG TÂM DỊCH VỤ THANH THIẾU NHI

Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Việt Hưng - Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi
Điện thoại: 043.9393016, 043.8255939

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ Thanh Thiếu nhi

- Tham mưu cho Giám đốc sử dụng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất thuộc trung tâm quản lý, góp phần tăng nguồn thu cho cơ quan.

- Tham mưu cho Giám đốc các văn bản, quy định liên quan đến công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết tổ chức hoạt động và khai thác dịch vụ.

- Thường trực trong công tác xã hội hóa hoạt động của cơ quan.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, các hoạt động giao lưu, văn hóa phục vụ thiếu nhi.

- Khai thác và tổ chức các sự kiện, hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ thiếu nhi nhăm tăng nguồn thu cho cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Giới thiệu

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh