CHIÊU SINH KI I CÁC CLB MĨ THUẬT, THỜI TRANG

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CUNG THIẾU NHI

 

 

 

 

 

***

KHOA NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

 

 

 

 

 

Bộ phận: MỸ THUẬT

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2020

STT

TÊN LỚP

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

Ca 1 (tuần 01 buổi)

CB-A1-1

12-18

8h-9h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-A3-1

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-5

307

Từ 7-9 tuổi

NC-A5-1

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-1

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-1

310

Từ 10-15 tuổi

CB-A1-4

CN

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-A3-4

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B2-1

307

Từ 7-9 tuổi

NC-A5-2

308

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-5

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-3

310

Từ10-15 tuổi

Ca 2 (tuần 01 buổi)

MTST-A1

10-15

9h45-11h15

Thứ 7

305

Từ 5-9 tuổi

1.260.000đ/18b (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

 

CB-A1-2

12-18

306

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-B1-10

307

Từ 7-9 tuổi

NC-A4-1

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-2

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-2

310

Từ10-15 tuổi

CB-A2-4

311

Từ 5-6 tuổi

MTST-A2

10-15

CN

305

Từ 5-9 tuổi

1.260.000đ/18b (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

 

NK

306

Từ 8-15t

1.980.000đ/18b (chưa bao gồm 720.000đ họa phẩm)

 

NC-A5-4

12-18

307

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-A1-5

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-6

309

Từ10-15t

NC-C5-4

310

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-2

311

Từ 7-9 tuổi

Ca 3 (tuần 01 buổi)

CB-A2-1

12-18

14h -15h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-B1-1

306

Từ 7-9 tuổi

CB-A5-3

CN

305

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-3

306

Từ 7-9 tuổi

Ca 4 (tuần 01 buổi)

CB-A3-3

12-18

15h45-17h15

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-A1-3

306

Từ 5-6 tuổi

NC B5-3

307

Từ 7-9 tuổi

CB B1-6

308

Từ 7-9 tuổi

MTST-A,B

10-15

CN

305

Từ 5-9 tuổi

1.260.000đ/18b (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

 

CB-A2-2

12-18

307

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

NC-B5-7

308

Từ 7-9 tuổi

 

Ca 5 (tuần 01 buổi)

CB-A1-7

12-18

17h30-19h

Thứ 6

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

 

CB-B3-2

306

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-4

Thứ 7

306

Từ 7-9 tuổi

CB-A3-3

305

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-3

CN

305

Từ 5-6 tuổi

CB-B3-1

306

Từ 7-9 tuổi

II. CLB TẠO MẪU + TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

1. Tạo mẫu cơ bản

 

Tuần 02 buổi

TMCB

 

8h-9h30

Thứ 7 + CN hoặc Ca đúp

302

7 -15 tuổi

1,980,000đ/36b

 

9h30-11h

14h-15h30

15h30-17h

17h-18h30

18h-19h30

Tuần 01 buổi

TMCB

 

8h-9h30

Thứ 7 hoặc CN

302

7 -15 tuổi

990,000đ/18b

 

14h-15h30

14h - 15h30

15h30-17h

17h-18h30

18h-19h30

2. Tạo mẫu nâng cao

Tuần 01 buổi            (ca đúp)

TMNC

 

8h-11h

Thứ 7

303

   7 -15 tuổi

2,880,000đ/36b

 

14h-17h

17h-20h

8h-11h

CN

303

   7 -15 tuổi

14h-17h

* Trình diễn Thời trang

Tuần 01 buổi

NC-A3

 

18h-19h30

Thứ 5

304

4 – 6 tuổi

1.440.000đ/18b

 

NK-B

 

15h30-17h

CN

7- 15 tuổi

720.000đ/18b (mức phí đã giảm)

 

CB-A

 

9h30-11h

Thứ 7

304

4 - 6 tuổi

990.000đ/18b

 

CB-A

9h30-11h

CN

Tuần 01 buổi

NK-A

 

17h - 18h30

Thứ 7

304

4 - 6 tuổi

720.000đ/18b (mức phí đã giảm)

 

NC-A1

 

17h - 18h30

CN

1.440.000đ/18b

NC-B1

 

18h - 19h30

CN

7 - 15 tuổi


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh