Bộ môn: Mô hình máy bay Điều kiện tuyển: Lớp 6 -> lớp 10 Ghi chú: tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Dựng Video Clip Điều kiện tuyển: Lớp 4 -> lớp 12 
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Thiết kế Website Điều kiện tuyển: Lớp 5-> lớp 12  Ghi chú: Tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Lập trình Pascal Điều kiện tuyển: Lớp 6 -> lớp 12  Ghi chú: Tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Lập trình C++ Điều kiện tuyển: Lớp 6 -> lớp 12  Ghi chú: Tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Đồ hoạ Corel, Photoshop, Flash Điều kiện tuyển: Lớp 4 -> lớp 12
10/10/2014, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh