LỊCH CHIÊU SINH KHOA THỂ THAO KỲ HÈ 2020

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2020

(Đối với thiếu nhi mới tham gia sinh hoạt tại Cung)

Đơn vị: đồng

TT

CLB/
BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN
(Yêu cầu cụ thể, chi tiết)

MỨC THU(Kỳ hè/2020)

GHI CHÚ (ngày khai giảng)

GIỜ

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT

Bộ môn: TAEKWONDO

1

Tae 15

15-18

7h30-8h45

T2+T6

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

2

Tae 16

15-18

7h30-8h45

T2+T6

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

3

Tae 17

15-18

9h15-10h30

T2+T6

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

4

Tae 18

15-18

9h15-10h30

T2+T6

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

5

Tae 19

15-18

15h-16h15

T2+T6

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

6

Tae 20

15-18

16h45-18h

T2+T6

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

7

Tae 21

15-18

16h45-18h

T2+T6

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

8

Tae 22

15-18

18h30-19h45

T2+T6

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

9

Tae 23

15-18

18h30-19h45

T2+T6

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

10

Tae 24

15-18

7h30-8h45

T4+T7

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

3/6

11

Tae 25

15-18

9h15-10h30

T4+T7

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

3/6

12

Tae 26

15-18

15h-16h15

T4+T7

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

3/6

13

Tae 27

15-18

16h45-18h

T4+T7

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

3/6

14

Tae 28

15-18

18h30-19h45

T4+T7

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

3/6

15

Tae 29

15-18

18h30-19h45

T4+T7

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

3/6

16

Tae 30

15-18

7h30-8h45

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

6/6

17

Tae 31

15-18

9h15-10h30

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

6/6

18

Tae 32

15-18

15h-16h15

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

6/6

19

Tae 33

15-18

16h45-18h

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

6/6

21

Tae 34

15-18

16h45-18h

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

6/6

Bộ môn: KARATEDO

1

Kar 2

15-18

7h30-8h45

T3+T5

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

2

Kar 3

15-18

7h30-8h45

T3+T5

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

3

Kar 4

15-18

9h15-10h30

T3+T5

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

4

Kar 5

15-18

9h15-10h30

T3+T5

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

5

Kar 6

15-18

15h-16h15

T3+T5

Tầng 6

6-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

6

Kar 7

15-18

16h45-18h

T3+T5

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

7

Kar 8

15-18

16h45-18h

T3+T5

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

8

Kar 9

15-18

18h30-19h45

T3+T5

Tầng 6

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

9

Kar 10

15-18

18h30-19h45

T3+T5

Tầng 6

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

II

CÂU LẠC BỘ CỜ

Bộ môn: CỜ VUA

1

Cv 1

15-18

16h45-18h00

T2+T6

B204

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

2

Cv 2

15-18

18h30-19h45

T2+T6

B204

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

3

Cv 3

15-18

16h45-18h00

T3+T5

B204

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

4

Cv 4

15-18

18h30-19h45

T3+T5

B204

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

5

Cv 5

15-18

16h45-18h00

T4

B204

6-15 tuổi

660.000đ/12b

3/6

6

Cv 6

15-18

15h-16h15

T7

B204

6-15 tuổi

660.000đ/12b

6/6

7

Cv 7

15-18

7h30-8h45

CN

B204

6-10 tuổi

660.000đ/12b

7/6

8

Cv 8

15-18

9h15-10h30

CN

B204

10-15 tuổi

660.000đ/12b

7/6

Bộ môn: CỜ TƯỚNG

1

Ct 1

15-18

7h30-8h45

T4

B204

6-15 tuổi

660.000đ/12b

3/6

2

Ct 2

15-18

9h15-10h30

T4

B204

6-15 tuổi

660.000đ/12b

3/6

III

CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN

1

Bb 1

15-18

16h45-18h00

T2+T6

B105

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

2

Bb 2

15-18

18h30-19h45

T2+T6

B105

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

5/6

3

Bb 3

15-18

16h45-18h00

T3+T5

B105

10-15 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

4

Bb 4

15-18

18h30-19h45

T3+T5

B105

6-10 tuổi

1.200.000đ/24b

2/6

5

Bb clc 1

7-10

7h30-8h45

T7

B105

6-10 tuổi

1.080.000đ/12b

6/6

6

Bb clc 2

7-10

15h-16h15

T7

B105

10-15 tuổi

1.080.000đ/12b

6/6

IV

CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ

1

Br 6

15-18

16h45-18h00

T2+6

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000đ/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

5/6

2

Br 7

15-18

18h30-19h45

T2+6

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000đ/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

5/6

3

Br 8

15-18

16h45-18h00

T3+5

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000đ/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

2/6

4

Br 9

15-18

18h30-19h45

T3+5

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000đ/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

2/6

5

Br 11

15-18

16h45-18h00

T4+7

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

3/6

6

Br 12

15-18

18h30-19h45

T4+7

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

3/6

7

Br 13

15-18

7h30-8h45

T7+CN

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

6/6

8

Br 14

15-18

16h45-18h00

T7+CN

Sân

6-14 Tuổi

 1.200.000/ 24b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

6/6

9

Br 15

15-18

7h30-8h45

Từ T2 đến T6

Sân

6-14 Tuổi

 900.000đ/18b+ 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

15/7

V

CÂU LẠC BỘ AEROBICS

1

AECB 1

15-18

16h45-18h00

T2+6

Phòng B205

6-14 Tuổi

 1.200.000/24b+ 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

5/6

2

AECB 2

15-18

18h30-19h45

T2+6

Phòng B205

6-14 Tuổi

 1.200.000/24b+ 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

5/6

3

AECB 3

15-18

16h45-18h00

T3+5

Phòng B205

6-14 Tuổi

 1.200.000/24b+ 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

2/6

4

AECB 4

15-18

18h30-19h45

T3+5

Phòng B205

6-14 Tuổi

 1.200.000/24b+ 250.000 đ ( Hđ ngoại khóa)

2/6

5

AECB 5

15-18

16h45-18h00

T4

Phòng B205

6-14 Tuổi

 660.000đ /12b + 250.000 đồng( Hđ ngoại khóa)

3/6

6

AECB 6

15-18

18h30-19h45

T4

Phòng B205

6-14 Tuổi

 660.000b /12b + 250.000 đồng ( Hđ ngoại khóa)

3/6

7

AECB 7

15-18

8h-9h15

T7+CN

Phòng B205

8-14 Tuổi

 1.200.000/24b+ 250.000 đ ( Hđ ngoại khóa)

6/6

8

AECB 8

15-18

9h15-10h45

T7+CN

Phòng B205

4-7 Tuổi

 1.200.000/24 buổi + 250.000 đồng( Hđ ngoại khóa)

6/6

9

AECB 9

15-18

16h45-18h00

T7+CN

Phòng B205

6-14 Tuổi

 1.200.000 đồng/24 buổi + 250.000 đồng( Hđ ngoại khóa)

6/6

12

AECB 10

15-18

7h30-8h45

Từ T2 đến T6

Phòng B205

8-14 Tuổi

 900.000đ/18b+ 250.000 đồng( Hđ ngoại khóa)

15/7

13

AECB 11

15-18

9h15-10h45

Từ T2 đến T6

Phòng B205

4-7 Tuổi

 900.000 đ/18b + 250.000 đồng( Hđ ngoại khóa)

15/7

VI

CÂU LẠC BỘ RECSPORTS KID

1

REC 1

12-16

16h45-17h45

T3+5

Sân

4-7 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

4/6

2

REC 2

12-16

16h45-17h45

T3+5

Sân

8-14 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

4/6

3

REC 3

12-16

18h30-19h15

T3+5

Sân

4-7 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

4/6

4

REC 4

12-16

18h30-19h30

T3+5

Sân

8-14 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

4/6

5

REC 5

12-16

7h30-8h30

T7+CN

Sân

8-14 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

6/6

6

REC 6

12-16

9h15-10h00

T7+CN

Sân

4-7 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ( Hđ ngoại khóa)

6/6

7

REC 7

12-16

9h15-10h15

T7+CN

Sân

8-14 Tuổi

 900.000đ/18b + 250.000đ ( Hđ ngoại khóa)

6/6

 


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh