LỊCH CHIÊU SINH KHOA NGOẠI NGỮ HÈ 2020


TT

CÂU LẠC BỘ    /BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU/KỲ

GHI CHÚ (ngày khai giảng)

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

1. Phân môn: Tiếng Anh Phổ thông nâng cao
    (Bộ giáo trình Tiếng Anh - Bộ Giáo dục &Đào tạo)

1

PTNC-3D

12-18

18h+7h30

T3+CN

507

8 tuổi

 800,000đ/20b
+30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

23/6

2. Phân môn: Tiếng Anh SmartEnglish - SE - 25% Giáo viên nước ngoài
   (Bộ giáo trình Let's Go (phiên bản 4) và các giáo trình bổ trợ)

1

Pri4

12-18

18h00+18h30

T5+CN

509/511

7-8 tuổi

 1,920,000đ/24b + 30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

11/6

2

Pri5

12-18

18h00-19h30

T2+T6

507

8-9 tuổi

8/6

3

Pri6

12-18

9h15-10h45

T7+CN

508

7-8 tuổi

16/6

4

Pri7

12-18

18h+16h45

T3+T7

510

9-10 tuổi

9/6

5

Pri8

12-18

18h30-20h00

T7+CN

511

9-10 tuổi

16/6

3. Phân môn: Tiếng Anh Đa phương tiện (12,5% - 50% GVNN)
(Bộ giáo trình đa phương tiện My little Island, Our Discovery Island và các giáo trình bổ trợ)

Khối tiếng Anh tăng cường kỹ năng (7-10 tuổi)

1

SP  (25% gvnn)
(Giao tiếp Starter)

10-15

8h30-10h45

T7(Ca đúp)

504

7-8 tuổi

2,040,000đ/24b+30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

13/6

2

RS (12,5% gvnn)
(Đọc-Viết Starter)

10-15

16h00-18h15

T7(Ca đúp)

504

8-9 tuổi

1,440,000đ/24b
+ 30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

13/6

3

GR (12,5% gvnn)
(N.Pháp Starter)

10-15

8h30-10h45

CN(Ca đúp)

503

8-9 tuổi

1,440,000đ/24b
+ 30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

14/6

Khối Mẫu giáo (3-5 tuổi)

1

PL

10-15

18h30-19h45

CN

503

3 tuổi

1,140,000đ/12b
+60.000đ phí hỗ trợ hoạt động

14/6

2

KI3 (12,5% gvnn)

12-16

18h00+9h30

T4+T7

502

4 tuổi

1,440,000đ/24b
+30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

10/6

3

KI4 (12,5% gvnn)

12-16

16h30-17h45

T3+T5

502

5 tuổi

1,440,000đ/24b
+30.000đ phí hỗ trợ hoạt động

9/6

4

KINDY(50% gvnn)

10-15

8h30-10h45

CN(Ca đúp)

504

4-5 tuổi

3,000,000đ/24b
+120.000đ phí hỗ trợ hoạt động

13/6

Khối Tiền Tiểu học ( 6 tuổi) - 25% GVNN

1

KF3

12-16

18h30-19h45

T7+CN

504

6 tuổi
(2014)

2,040,000đ/24b
+ 30.000đ tiền hỗ trợ hoạt động

13/6

2

KF4

12-16

16h30-17h45

T3+T5

503

9/6

3

KF5

12-16

16h00-18h15

CN(Ca đúp)

502

14/6

4

KF6

12-16

18h00-19h30

T3+T5

504

9/6


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh