Thông báo về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ thuộc khoa Thể dục Thể thao Kỳ Hè năm 2024

Cung Thiếu nhi Hà Ni trân trng thông báo

Đối vi thiếu nhi đang tham gia sinh hot (hc sinh cũ)

Nhn “Thông báo thu phí” ti Khoa đang tham gia sinh hot. Np phí sinh hot và nhn hóa đơn ti phòng Tài v

Đối vi thiếu nhi mi đăng ký tham gia sinh hot (hc sinh mi)

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các b môn ti Cung Thiếu nhi

Đăng ký và nhn Phiếu đăng ký sinh hot ti khu vc chiêu sinh. Trường hp thiếu nhi đăng ký mun so vi ngày khai ging s được gim tr phí sinh hot Câu lc b theo nguyên tc sau:

S phí sinh hot CLB ca c k - S bui đã t chc hot động ca CLB (Được tính theo bui ti thi đim ph huynh đăng ký).

Np phí sinh hot Câu lc b và nhn hóa đơn ti phòng Tài v.

Ph huynh nghiên cu k v ni dung chiêu sinh Câu lc b, ngày, gi sinh hot trước khi đăng ký, đóng phí sinh hot Câu lc b và KHÔNG RÚT HC PHÍ trong mi trường hp

Ph huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết k sinh hot (bui đầu vào lp phi xut trình cho ph trách b môn kim tra và các trường hp cn thiết khác. Cung Thiếu nhi không cp li hoc sao lưu hóa đơn).

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi ti bàn hướng dn chiêu sinh hoc đin thoi: 024. 39393014

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh