Khoa Nghệ Thuật chiêu sinh kì III 2017

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGHỆ THUẬT

***

CHIÊU SINH KỲ III. 2017

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

Min - Max

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN                          

1

Kể chuyện 1

8h –> 10h45

T7

407

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.400.000/28buổi

2

Kể chuyện 3

17h00 –>19h45

T6

405

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.400.000/28buổi

3

Kể chuyện 5

17h00 –>19h45

T3

407

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.400.000/28buổi

4

Kể chuyện 7

14h30–> 17h15

Chủ nhật

405

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.400.000/28buổi

DẪN CHƯƠNG TRÌNH MC    

1

MC 3

17h00 –>18h30

T7

405

10-15

8–>10 tuổi
Tuyển mới

1.050.000/14buổi

2

MC 4

18h30 –>20h00

T7

405

10-15

8–>10 tuổi

1.050.000/14buổi

3

MC 5

17h00 –>18h30

T3

405

10-15

8–>10 tuổi
Tuyển mới

1.050.000/14buổi

4

MC 6

18h30 –>20h00

T3

405

10-15

10–>13 tuổi

1.050.000/14buổi

5

MC 7

17h00 –>18h30

T5

405

10-15

8–>10 tuổi
Tuyển mới

1.050.000/14buổi

6

MC 8

18h30 –>20h00

T5

405

10-15

10–>13 tuổi

1.050.000/14buổi

7

MC 9

17h30–>19h00

CN

405

10-15

10–>13 tuổi
Bổ sung

1.050.000/14buổi

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG       

1

Đàn Bầu 2

18h00–>19h30

T5

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.050.000/14buổi

2

Đàn Bầu 3

14h30–>16h00

T7

416

5-7

7–>13 tuổi
Tuyển mới

1.050.000/14buổi

3

Đàn Bầu 4

16h00–>17h30

T7

416

5-7

7–>13 tuổi

1.050.000/14buổi

4

Đàn Tranh 3

18h00–>19h30

T6

416

5-7

7–>13 tuổi

1.050.000/14buổi

5

Đàn Tranh 5

9h30 –> 11h

T7

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.050.000/14buổi

6

Đàn Tranh 6

8h –> 9h30

Chủ nhật

416

5-7

7–>13 tuổi

1.050.000/14buổi

7

Đàn Tranh 7

9h30 –> 11h

Chủ nhật

416

5-7
Bs1-2hs

7–>13 tuổi

1.050.000/14buổi

8

Đàn Tranh 8

17h00–>18h30

T3

416

5-7

7–>13 tuổi
Tuyển mới

1.050.000/14buổi

9

Đàn Tranh 9

18h30–>20h00

T3

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1 - 2 hs

1.050.000/14buổi

10

Sáo

17h00 –>18h30

T4

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs

1.050.000/14buổi

11

Nhị

18h30–>20h00

T4

416

5-7

7–>13 tuổi
Tuyển mới

1.050.000/14buổi

12

DN dân tộc 1

17h00 –>18h30

T4

402

5-7

 

 Bổ sung 2hs

13

DN dân tộc 2

18h30–>20h00

T4

402

5-7

 

 Bổ sung 2hs

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

MÚA

1

Múa cơ bản 1

14h30–>15h45

T7

HTT2

25-35

6 –> 8 tuổi
BX 10em

1.050.000/14buổi

2

Múa cơ bản 2

14h30–>15h45

Chủ nhật

HTT2

25-35

4–>6 tuổi
BX 10em

1.050.000/14buổi

3

Múa chất lượng cao 1

8h00–>9h15'

T7

202

15-20

4–>6 tuổi

 1.400.000/14buổi

4

Múa chất lượng cao 2

9h15–>10h30'

T7

202

15-20

4–>6 tuổi

 1.400.000/14buổi

5

Múa chất lượng cao 3

8h00–>9h15'

T7

HTT2

15-20

4–>6 tuổi
Tuyển mới

 1.400.000/14buổi

6

Múa chất lượng cao 4

9h15–>10h30'

T7

HTT2

15-20

4–>6 tuổi
Tuyển mới

 1.400.000/14buổi

7

Múa chất lượng cao 5

15.45–>17h00

T7

202

15-20

4–>6 tuổi

 1.400.000/14buổi

8

Múa chất lượng cao 6

8h00–> 9h15

Chủ nhật

202

15-20

6 –> 8 tuổi

 1.400.000/14buổi

9

Múa chất lượng cao7

9h15–>10h30'

Chủ nhật

202

15-20

4–>6 tuổi

 1.400.000/14buổi

10

Múa chất lượng cao 8

8h00–> 9h15

Chủ nhật

HTT2

15-20

6 –> 8 tuổi
BX 10e

 1.400.000/14buổi

11

Múa chất lượng cao 9

9h15–>10h30'

Chủ nhật

HTT2

15-20

4–>6 tuổi
Bx 10 em

 1.400.000/14buổi

12

Múa chất lượng cao 10

15.45–>17h00

Chủ nhật

202

15-20

4–>6 tuổi

 1.400.000/14buổi

13

Múa chất lượng cao 11

16.00–>17h15'

T6

202

15-20

4–>6 tuổi

 1.400.000/14buổi

14

Múa chất lượng cao 12

17.00–>18h15

T2

202

15-20

4–>6 tuổi
Bx 5em

 1.400.000/14buổi

15

Múa chất lượng cao 13

18.15–>19h30'

T2

202

15-20

4–>6 tuổi
Bx 5 em

 1.400.000/14buổi

16

Múa chất lượng cao 14

17h15–>18h30'

T3 + T6

202

15-20

4–>6 tuổi

 2.100.000/28buổi

17

Múa chất lượng cao 15

18h30–>19h45

T3 + T6

202

15-20

4–>6 tuổi

 2.100.000/28buổi

18

Múa chất lượng cao 16

17h15+17h00'

T4 + T7

202

15-20

4–>6 tuổi

 2.100.000/28buổi

19

Múa chất lượng cao 17

18h30+18h15

T4 + T7

202

15-20

4–>6 tuổi

 2.100.000/28buổi

20

Múa chất lượng cao 18

17h15+17h00'

T5 + CN

202

15-20

4–>6 tuổi

 2.100.000/28buổi

21

Múa chất lượng cao 19

18h30+18h15

T5 + CN

202

15-20

4–>6 tuổi

 2.100.000/28buổi

MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

17h00–>18h15

T3

HTT2

15-20

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

2

Múa hiện đại 2

18h15–>19h30

T3

HTT2

15-20

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

3

Múa hiện đại 3

17h00–>18h15

Chủ nhật

HTT2

15-20

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

4

Múa hiện đại 4

18h15–>19h30

Chủ nhật

HTT2

15-20

12–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

17h00–>18h15

T2

407

15-20

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

2

Nhảy hiện đại 2

18h15–>19h30

T2

407

15-20

10–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

3

Nhảy hiện đại 3

18h00–>19h15

T7

HTT2

15-20

10–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

4

Nhảy hiện đại 4

19h15–>20h30

T7

HTT2

15-20

10–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ cơ bản 1

14h30–>15h45

Chủ nhật

407

12-15

10–>12 tuổi

 1.225.000/14buổi

2

Khiêu vũ chất lượng cao 1

15.45–>17.00

Chủ nhật

407

8-10

5–>7 tuổi

 1.575.000/14buổi

3

Khiêu vũ chất lượng cao 2

17h00–>18h15

Chủ nhật

407

8-10

6–>12 tuổi

 1.575.000/14buổi

4

Khiêu vũ chất lượng cao 3

17h00–>18h15

T5

407

8-10

8–>12 tuổi

 1.575.000/14buổi

5

Khiêu vũ chất lượng cao 4

18h15–>19h30

T5

407

8-10

6–>12 tuổi

 1.575.000/14buổi

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

THANH NHẠC

1

Thanh nhạc TT 1

8h00 –> 9h30

T7

405

20-25

7–>11 tuổi

 1.050.000/14buổi

2

Thanh nhạc TT 2

9h45 –>11h15

T7

405

20-25

7–>11 tuổi

 1.050.000/14buổi

3

Thanh nhạc Cá nhân 1

8h –> 8h45

Chủ Nhật

402

20-25

5–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

4

Thanh nhạc Cá nhân 2

8h45 –> 9h30

Chủ Nhật

402

20-25

5–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

5

Thanh nhạc Cá nhân 1

16h15–>17h00

T7

402

2-2

5–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

6

Thanh nhạc Cá nhân 2

17h15–>18h00

T7

402

2-2

5–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

CA SỸ NHÍ

3

Ca sỹ nhí 1

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

405+407

17-22

7–>9 tuổi

 1.820.000/28buổi

4

Ca sỹ nhí 2

9h30 –> 11h

Chủ nhật

407+405

17-22

5–>6 tuổi

 1.820.000/28buổi

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

GUITAR TẬP THỂ

1

Guitar TT 1

17h00–> 18h30

T3 + T5

414

7-10

8–>15 tuổi

 2.205.000/28buổi

2

Guitar TT 2

18h30–>20h00

T3 + T5

414

7-10

8–>15 tuổi

 2.205.000/28buổi

3

Guitar TT 3

17h00–> 18h30

T4 + T7

414

7-10

8–>15 tuổi

 2.205.000/28buổi

4

Guitar TT 4

18h30 –> 20h00

T4 + T7

414

7-10

8–>15 tuổi

 2.205.000/28buổi

5

Guitar TT 5

8h00 –>  9h30

 T7

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

6

Guitar TT 6

9h30 –> 11h

T7

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

7

Guitar TT 7

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

8

Guitar TT 8

9h30 –> 11h

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

9

Guitar TT 9

14h00 –> 15h30

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

10

Guitar TT 10

15h30 –> 17h00

Chủ nhật

414

7-11

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

11

Guitar TT 11

17h–> 18h30

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

12

Guitar TT 12

18h30 –> 20h00

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

13

Guitar TT 13

9h30 –> 11h

Chủ nhật

402

7-10

8–>15 tuổi

 1.225.000/14buổi

GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar Cá nhân 1

8h –> 8h45

Chủ nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

2

Guitar Cá nhân 2

8h45 –> 9h30

Chủ nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

3

Guitar Cá nhân 3

9h30–>10h15

Chủ nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

4

Guitar Cá nhân 4

10h15–>11h

Chủ nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

3

Guitar Cá nhân 3

14h00–>14h45

T7

414

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

 

Guitar Cá nhân 4

14h45–>15h30

T7

414

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

TRỐNG

1

Trống 1

14h00–>14h45

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

2

Trống 2

14h45–>15h30

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

3

Trống 3

15h30–>16h15

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

4

Trống 4

16h15–>17h

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi

 2.625.000/14buổi

ORGAN

1

ORGAN 3

8h00–>9h30

T7

410

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

2

ORGAN 4

9h30–>11h00

T7

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

3

ORGAN 7

17h00–>18h30

T3

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

4

ORGAN 8

18h30–>20h00

T3

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

5

ORGAN 9

17h00–>18h30

T4

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

6

ORGAN 10

18h30–>20h00

T4

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

7

ORGAN 11

17h00–>18h30

T5

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

8

ORGAN 12

18h30–>20h00

T5

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

9

ORGAN 13

17h00–>18h30

T6

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

10

ORGAN 14

8h00–>9h30

T7

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

11

ORGAN 15

9h30–>11h00

T7

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

12

ORGAN 16

8h00–>9h30

Chủ nhật

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

13

ORGAN 17

9h30–>11h00

Chủ nhật

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

14

ORGAN 18

18h00–>19h30

Chủ nhật

410

7-10

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

15

ORGAN 19

18h00–>19h30

Chủ nhật

412

7-10

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

16

ORGAN 20

18h00–>19h30

T3

410

7-10

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

17

ORGAN 21

18h30–>19h30

T4

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

18

ORGAN 22

17h00–>18h30

T5

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

19

ORGAN 23

17h00–>18h30

T6

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

20

ORGAN 24

18h30–>20h00

T6

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

21

ORGAN 25

18h30–>20h00

T6

412

7-10

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

22

ORGAN 26

18h30–>19h30

T7

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

23

ORGAN 27

15h30–>17h00

T7

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

24

ORGAN 28

17h00–>18h30

T7

412

7-10

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

25

ORGAN 29

8h00–>9h30

Chủ nhật

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

26

ORGAN 30

9h30–>11h00

Chủ nhật

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

27

ORGAN 31

15h30–>17h00

Chủ nhật

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

28

ORGAN 32

17h00–>18h30

Chủ nhật

410

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

29

ORGAN 33

15h30–>17h00

Chủ nhật

412

7-10

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 1.225.000/14buổi

30

ORGAN 34

17h00–>18h30

Chủ nhật

412

7-10

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.225.000/14buổi

ORGAN CHẤT LƯỢNG CAO

1

ORGAN CLC 1

17h00–>17h45

T5

412

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

2

ORGAN CLC 2

17h45–>18h30

T5

412

2-2

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 2.625.000/14buổi

3

ORGAN CLC 3

17h00–>17h45

T4

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

4

ORGAN CLC 4

17h45–>18h30

T4

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

5

ORGAN CLC 5

17h00–>17h45

T3

410

2-2

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 2.625.000/14buổi

6

ORGAN CLC 6

17h45–>18h30

T3

410

2-2

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 2.625.000/14buổi

7

ORGAN CLC 7

17h00–>17h45

T7

412

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

8

ORGAN CLC 8

17h45–>18h30

T7

412

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

9

ORGAN CLC 9

17h00–>17h45

T7

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

10

ORGAN CLC 10

17h45–>18h30

T7

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 2.625.000/14buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1

1

Piano Tập thể 1
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

17h30–>18h30

T2

403

10-12

4–> 5 tuổi
(bổ xung 3 hs)

 1.505.000/14buổi

2

Piano Tập thể 2
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

18h30–>19h30

T2

403

10-12

4–> 5 tuổi

 1.505.000/14buổi

3

Piano Tập thể 3
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

17h30–>18h30

T4

403

10-12

6 –>7 tuổi

 1.505.000/14buổi

4

Piano Tập thể 4
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

18h30–>19h30

T4

403

10-12

6 –>7 tuổi

 1.505.000/14buổi

5

Piano Tập thể 5
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

17h30–>18h30

T5

403

10-12

9–>10 tuổi

 1.505.000/14buổi

6

Piano Tập thể 6
(Trình độ A1 đã học 2 tháng)

18h30–>19h30

T6

403

10-13

4-6 tuổi

 1.935.000/18buổi
(học tăng thêm 4 buổi đủ khóa học 24 buổi)

7

Piano Tập thể 7
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

8h30–>9h30

T7

403

10-12

6–>7 tuổi

 1.505.000/14buổi

8

Piano Tập thể 8
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

9h30–>10h30

T7

403

10-12

6 à7 tuổi

 1.505.000/14buổi

9

Piano Tập thể 9
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

10h30 -> 11h30

T7

403

10-13

7 à7 tuổi

 1.505.000/14buổi

10

Piano Tập thể 10
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

9h30–>10h30

Chủ nhật

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.505.000/14buổi

11

Piano Tập thể 11
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

15h30–>16h30

Chủ nhật

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.505.000/14buổi

12

Piano Tập thể 12
(Trình độ A1 đã học 3 tháng)

17h30–>18h30

Chủ nhật

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.505.000/14buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2

1

Piano Tập thể 2
(Trình độ A2 –> Đã học9 tháng)

18h30–>19h30

T5

403

10-12

8 - 11tuổi
(bổ xung 4 hs)

 1.505.000/14buổi

2

Piano Tập thể 5
(Trình độ A2 –> Đã học9 tháng)

17h30–>18h30

T7

403

10-12

Lớp cũ
(5–>7 tuổi)

 1.505.000/14buổi

3

Piano Tập thể 6
(Trình độ A2 –> Đã học9 tháng)

18h30–>19h30

T7

403

10-12

Lớp cũ ko tuyển
(8–>11 tuổi)

 1.505.000/14buổi

4

Piano Tập thể 7(Trình độ A2–>Đã học 6 tháng)

8h30–>9h30h

Chủ nhật

403

10-12

4–> 5 tuổi
(bổ xung 1 hs)

 1.505.000/14buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 + B2

1

Piano Tập thể 1
(Trình độ A3 –> đã học 15 tháng)

16h30–>17h30

T7

403

10-12

8–>11 tuổi (tuyển bổ xung 2 hs)

 1.505.000/14buổi

2

Piano Tập thể 1
(Trình độ B2 –> đã học 2,5năm)

16h30–>17h30

Chủ nhật

403

10-12

8–>12 tuổi(tuyển bổ xung 4 hs)

 1.610.000/ 14 buổi

PIANO CÁ NHÂN

1

Piano cá nhân 1

8h –> 8h45

T7

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

2

Piano cá nhân 2

8h45 –> 9h30

T7

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

3

Piano cá nhân 3

9h30 –> 10h15

T7

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

4

Piano cá nhân 4

 10h15 –> 11h

T7

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

5

Piano cá nhân 5

8h00 –> 8h45

T7

402

2-2

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

6

Piano cá nhân 6

8h45 –> 9h30

T7

402

2-2

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

7

Piano cá nhân 7

9h30 –> 10h15

T7

402

2-2

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

8

Piano cá nhân 8

10h15 –> 11h

T7

402

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

9

Piano cá nhân 9

8h45 –> 9h30

Chủ nhật

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

10

Piano cá nhân 10

9h30 –> 10h15

Chủ nhật

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

11

Piano cá nhân 11

15h15 –> 16h

Chủ nhật

408

10-12

Lớp cũ

 2.800.000/14buổi

12

Piano cá nhân 12

14h30–>15h15

Chủ nhật

408

2-2

8–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

13

Piano cá nhân 13

10h15–>11h

Chủ nhật

408

2-2

8–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

14

Piano cá nhân 14

16h –> 16h45

Chủ nhật

408

2-2

8–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

15

Piano cá nhân 15

16h45–>17h30

Chủ nhật

408

2-2

8–>15 tuổi

 2.800.000/14buổi

16

Piano cá nhân 16

17h15 -18h00

T3

408

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

17

Piano cá nhân 17

18h00- 18h45

T3

408

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

18

Piano cá nhân 18

18h45- 19h30

T3

408

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

19

Piano cá nhân 19

17h15 -18h00

T5

408

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

20

Piano cá nhân 20

18h00- 18h45

T5

408

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

21

Piano cá nhân 21

18h45- 19h30

T5

408

2-2

Lớp mới
(học đuổi vào trình độ A2

 2.800.000/14buổi

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh