Khoa Thể dục Thể thao chiêu sinh hè 2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA TDTT

***

CHIÊU SINH KỲ II-2018 (HỌC SINH MỚI)

Đơn vị: đồng

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

VÕ TAEKWONDO (Min 15; Max 18)

1

Tae 13

8h00-9h15

T2+6

Tầng 6

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

2

Tae 14

8h00-9h15

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

Tae 15

9h45-11h00

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

4

Tae 16

9h45-11h00

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

5

Tae 17

14h30-15h45

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

6

Tae 18

16h15-17h30

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

7

Tae 19

16h15-17h30

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

8

Tae 20

18h00-19h15

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

9

Tae 21

18h00-19h15

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

10

Tae 22

19h15-20h30

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

11

Tae 23

8h00-9h15

T4+7

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

12

Tae 24

9h45-11h00

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

13

Tae 25

14h30-15h45

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

14

Tae 26

16h15-17h30

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

15

Tae 27

18h00-19h15

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

16

Tae 28

18h00-19h15

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

17

Tae 29

19h15-20h30

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

18

Tae 30

8h00-9h15

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

19

Tae 31

9h45-11h00

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

20

Tae 32

14h30-15h45

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

21

Tae 33

16h15-17h30

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

KARATEDO (Min 15; Max 18)

1

Kar 2

8h00-9h15

T3 + T5

Tầng 6

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

2

Kar 3

8h00-9h15

T3 + T5

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

Kar 4

9h45-11h00

T3 + T5

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

4

Kar 5

9h45-11h00

T3 + T5

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

5

Kar 6

14h30-15h45

T3 + T5

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

6

Kar 7

16h15-17h30

T3 + T5

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

7

Kar 8

16h15-17h30

T3 + T5

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

8

Kar 9

18h00-19h15

T3 + T5

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

9

Kar 10

18h00-19h15

T3 + T5

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

10

Kar 11

19h15-20h30

T3 + T5

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

VÕ CỔ TRUYỀN  (Min 15; Max 18)

1

VCT 1

8h00-9h15

T3 + T5

Tầng 6

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

2

VCT 2

9h45-11h00

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

VCT 3

16h15-17h30

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.200.000/24b

4

VCT 4

18h00-19h15

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

CỜ VUA  (Min 15; Max 18)

1

CV 1

8h00-9h15

T2 + T6

B204

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

2

CV 2

9h30-10h45

Tuyển mới 8->10 tuổi

 1.200.000/24b

3

CV 3

16h15-17h30

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

4

CV 4

18h00-19h15

Tuyển mới 8->10 tuổi

 1.200.000/24b

5

CV 5

8h00-9h15

T3 + T5

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

6

CV 6

9h30-10h45

Tuyển mới 8->10 tuổi

 1.200.000/24b

7

CV 7

16h15-17h30

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

8

CV 8

18h00-19h15

Tuyển mới 8->10 tuổi

 1.200.000/24b

9

CV 9

8h00-9h15

T7 + CN

Tuyển mới 5->15 tuổi

 1.200.000/24b

10

CV 10

9h30-10h45

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

11

CV 11

16h15-17h30

T4

Tuyển mới 5->15 tuổi

660.000/12b

12

CV 12

18h00-19h15

CN

Tuyển mới 8->10 tuổi

660.000/12b

CỜ TƯỚNG  (Min 15; Max 18)

1

CT 1

7h45-9h00

T4

B204

Tuyển mới 5->8 tuổi

660.000/12b

2

CT 2

9h30-10h45

T4

B204

Tuyển mới 8->15 tuổi

660.000/12b

AEROBIC  (Min 15; Max 18)

1

AE 1

8h00-9h15

T2 + T6

B105

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

2

AE 2

9h30-10h45

Tuyển mới 8->12 tuổi

 1.200.000/24b

3

AE 3

16h15-17h30

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

4

AE 5

8h00-9h15

T3 + T5

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

5

AE 6

9h30-10h45

Tuyển mới 8->12 tuổi

 1.200.000/24b

6

AE 7

16h15-17h30

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

7

AE 8

18h00-19h15

Tuyển mới 8->15 tuổi

 1.200.000/24b

8

AE 9

8h00-9h15

T7 + CN

Tuyển mới 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

9

AE 13

8h00-9h15

T4

B105

Tuyển mới 5->8 tuổi

660.000/12b

10

AE 14

9h30-10h45

Tuyển mới 8->15 tuổi

660.000/12b

11

AE 15

16h15-17h30

Tuyển mới 5->8 tuổi

660.000/12b

BÓNG RỔ  (Min 15; Max 18)

1

Bro 8

7h45-9h00

T2+6

Sân

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

2

Bro 9

16h15-17h30

T2+6

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

Bro 10

18h00-19h15

T2+6

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

4

Bro 11

7h45-9h00

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

5

Bro 12

16h15-17h30

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

6

Bro 13

18h00-19h15

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

1

Bro 14

7h45-9h00

T4+7

Sân

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

2

Bro 15

16h15-17h30

T4+7

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

Bro 16

18h00-19h15

T4+7

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

4

Bro 17

7h45-9h00

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

6

Bro 18

16h15-17h30

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

CẦU LÔNG  (Min 15; Max 18)

1

CL 1

7h45-9h00

T2+6

Sân

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

2

CL2

16h15-17h30

T2+6

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

CL 3

18h00-19h15

T2+6

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

4

CL 4

7h45-9h00

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

5

CL 5

16h15-17h30

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

6

CL 6

18h00-19h15

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.200.000/24b

BÓNG BÀN  (Min 15; Max 18)

1

BBPT1

7h45-9h00

T2+6

B205

Tuyển mới 7-9 tuổi

 1.200.000/24b

2

BBPT2

9h30-10h45

T2+6

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

3

BBPT3

16h15-17h30

T2+6

Tuyển mới 7-9 tuổi

 1.200.000/24b

4

BBPT4

7h45-9h00

T3+5

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

5

BBPT5

9h30-10h45

T3+5

Tuyển mới 7-9 tuổi

 1.200.000/24b

6

BBPT6

16h15-17h30

T3+5

Tuyển mới 7-15 tuổi

 1.200.000/24b

1

BBPT7

7h45-9h00

T4+7

B205

Tuyển mới 10-15 tuổi

 1.200.000/24b

2

BBPT8

9h30-10h45

T4+7

Tuyển mới 7-9 tuổi

 1.200.000/24b

3

BBPT9

16h15-17h30

T4+7

Tuyển mới 7-15 tuổi

 1.200.000/24b

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh