CHIÊU SINH KÌ I/2021 CÁC CLB KHOA THỂ THAO

TT CÂU LẠC BỘ/
BỘ MÔN
MIN/
MAX
LỊCH SINH HOẠT PHÒNG  ĐIỀU KIỆN
TUYỂN
(Yêu cầu cụ thể, chi tiết)
MỨC THU(Kỳ I/2021)  18b/tuần 1b 36b/tuần 2b 54b/tuần 3b GHI CHÚ
GIỜ NGÀY
I CÂU LẠC VÕ THUẬT
Bộ môn Taekwondo
1 Tae 1 15->18 18h00-19h15 T2+6 Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
2 Tae 2 15->18 18h00-19h15 T2+6 Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
3 Tae 3 15->18 19h15-20h30 T2+6 Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
4 Tae 4 15->18 18h00-19h15 T4+7 Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
5 Tae 5 15->18 18h00-19h15 T4+7 Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
6 Tae 6 15->18 19h15-20h30 T4+7 Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
7 Tae 7 15->18 8h00-9h15 T7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
8 Tae 8 15->18 9h45-11h00 T7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
9 Tae 9 15->18 9h45-11h00 T7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
10 Tae 10 15->18 14h00-15h15 T7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
11 Tae 11 15->18 14h00-15h15 T7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
12 Tae 12 15->18 15h45-17h00 T7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
13 Tae Q 15->18 19h15+8h00 T2+6+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.350.000đ   
14 Tae NKA 15->18 18h00-19h15 T4+7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.350.000đ   
15 Tae NKB 15->18 18h00-19h15 T4+7+CN Tầng 6 6-15 tuổi  1.350.000đ   
16 Tae 13 15->18 18h00-19h15 T2+T6 Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
17 Tae 14 15->18 19h15-20h30 T2+6 Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
18 Tae 15 15->18 18h00-19h15 T4+7 Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
19 Tae 16 15->18 19h15-20h30 T4+T7 Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
20 Tae 17 15->18 8h00-9h15 T7+CN Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
21 Tae 18 15->18 9h45-11h00 T7+CN Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
22 Tae 19 15->18 14h00-15h15 T7+CN Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
23 Tae 20 15->18 15h45-17h00 T7+CN Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển mới
Bộ môn Karatedo
1 Kar 1 15->18 18h00-19h15 T3+T5 Tầng 6  6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
II CÂU LẠC BỘ CỜ
Bộ môn: Cờ vua
1 CV1 15->18 8h-9h15 T7 B204 6-15 tuổi  990.000đ  Tuyển bs
2 CV2 15->18 9h45-11h T7 B204 6-15 tuổi  990.000đ  Tuyển bs
3 CV3 15->18 15h45-17h00 T7 B204 6-15 tuổi  990.000đ  Tuyển bs
4 CV4 15->18 15h45-17h00 CN B204 6-15 tuổi  990.000đ  Tuyển bs
5 CVĐT 15->18 17h30+14h00 T4+7+CN B204 6-15 tuổi  1.350.000đ   
III CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN
2 BB CLC5 7->10 9h45-11h T7 B105 6-15 tuổi  1.620.000đ  Tuyển bs
IV CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ
1 BR CB1 15->18 18h00-19h15 T2+6 Sân 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
2 BR NC1 15->19 18h00-19h15 T2+6 Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
3 BR CB2 15->20 18h00-19h15 T3+5 Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
4 BR NC2 15->21 18h00-19h15 T3+5 Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
5 BR CB3 15->22 18h00-19h15 T4+7 Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
6 BR NC3 15->23 18h00-19h15 T4+7 Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
7 BR CB4 15->24 8h-9h15 T7+CN Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
8 BR NC4 15->18 8h-9h15 T7+CN Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
9 BR CB5 15->18 16h30-17h45 T7+CN Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
10 BR NC5 15->18 16h30-17h45 T7+CN Sân 6-15 tuổi Tuyển bs
V CÂU LẠC BỘ AEROBICS
1 AE2 15-->18 16h45-18h00 T7+CN B205 6-15 tuổi  1.800.000đ  Tuyển bs
2 AEĐT 15-->18 18h30-19h45 T2+6+CN B205 6-15 tuổi  1.350.000đ   
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh