Thông báo về việc bảo lưu, rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2020

THÔNG BÁO 
về việc bảo lưu, rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2020

1. Thủ tục bảo lưu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

1.1. Thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi do nguyên nhân khách quan từ phía Cung Thiếu nhi (không tổ chức được CLB, chuyển đổi ca, ngày giờ sinh hoạt so với lịch đăng ký ban đầu khiến phụ huynh không thu xếp được…) được bảo lưu 100% phí sinh hoạt Câu lạc bộ sang kỳ tiếp theo.

Trong trường hợp nếu phụ huynh không sử dụng hóa đơn bảo lưu sang kỳ kế tiếp thì hóa đơn đó sẽ không còn giá trị sử dụng, số tiền bảo lưu trên hóa đơn sẽ không có giá trị.

   * Cách tính bảo lưu phí sinh hoạt CLB: Tổng số phí sinh hoạt Câu lạc bộ trên hóa đơn - Số buổi đã sinh hoạt của thiếu nhi  = Số tiền được bảo lưu (tính đến thời điểm làm thủ tục).

1.2. Không được bảo lưu trong trường hợp: Không xuất trình được hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ.

1.3. Hóa đơn bảo lưu có hiệu lực khi có đủ chữ ký xác nhận của lãnh đạo phòng Giáo vụ và phòng Tài vụ.

2. Thủ tục rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ

2.1. Cung Thiếu nhi Hà Nội không giải quyết thủ tục rút học phí đã nộp. Trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Ban Giám đốc và được tính như sau:

 * Cách tính rút phí sinh hoạt CLB: Tổng số phí sinh hoạt Câu lạc bộ trên hóa đơn20% giá trị phí sinh hoạt Câu lạc bộ ban đầu trên hóa đơn - Số buổi học của lớp học = Số tiền được rút (tính đến thời điểm làm thủ tục).

*Cung Thiếu nhi thu lại 20% giá trị phí sinh hoạt Câu lạc bộ ban đầu cho mỗi trường hợp rút để bù đắp công tác quản lý và thủ tục giấy tờ.

 2.2. Cung Thiếu nhi chỉ giải quyết rút phí sinh hoạt trong trường hợp không tổ chức được Câu lạc bộ do nguyên nhân khách quan từ phía Cung Thiếu nhi (chuyển đổi ca, ngày giờ sinh hoạt so với lịch đăng ký ban đầu khiến phụ huynh không thu xếp được…), cụ thể như sau:

- Những câu lạc bộ chưa tổ chức được rút 100% số học phí đã đóng;

- Những CLB đã sinh hoạt nếu không duy trì được sẽ được hoàn trả lại theo cách tính như sau: Tổng số phí sinh hoạt Câu lạc bộ trên hóa đơn - Số buổi học của lớp học = Số tiền được rút (tính đến thời điểm đóng lớp).

2.3. Không giải quyết rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ đối với những trường hợp không xuất trình được hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ.

2.4. Trường hợp mất hóa đơn, sẽ được xác nhận lại mã hóa đơn để tiếp tục tham gia sinh hoạt, được chuyển đổi bộ môn, CLB khác nhưng không được bảo lưu, rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ.

2.5. Hóa đơn rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ có hiệu lực khi có chữ ký xác nhận của lãnh đạo phòng Giáo vụ và Tài vụ.

3. LƯU Ý

- Phụ huynh làm thủ tục xác nhận lại mã hóa đơn vào lớp, chuyển câu lạc bộ hoặc bộ môn khác, bảo lưu và rút phí sinh hoạt tại phòng Giáo vụ.

- Trường hợp mất hóa đơn sẽ được xác nhận lại mã hóa đơn, được chuyển câu lạc bộ hoặc bộ môn khác nhưng không được bảo lưu và rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ.

- Sau 01 tháng kể từ khi làm thủ tục rút phí sinh hoạt Câu lạc bộ, nếu phụ huynh không đến nhận tiền thì hóa đơn phí sinh hoạt Câu lạc bộ không còn giá trị. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc quyết định.

- Phụ huynh vui lòng nghiên cứu kỹ các quy định trước khi đăng ký (trường hợp đăng ký sai độ tuổi, bộ môn, Cung Thiếu nhi sẽ không hoàn trả lại phí sinh hoạt CLB).

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh