Khoa Ngoại Ngữ chiêu sinh kì hè 2017

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

 CHIÊU SINH KỲ II.2017

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU (24 Buổi)

NGÀY

GIỜ

I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TRẺ EM - EFC

1. BỘ MÔN :TIẾNG ANH TRẺ EM -EFC : 25% GVNN

 Khóa 3 tháng (1 tuần 2 buổi)

1

FP2     (5T)

Thứ 2+6

09h30 - 11h05

508

Sinh năm 2012

1,980,000đ/24b (đã bao gồm học phẩm 30,000đ)                    Học sinh tự mua SGK

2

FP3     (5T)

Thứ 3+5

07h45 - 09h20

508

3

FP4     (5T)

09h30 - 11h05

509

4

FP5     (5T)

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

508

5

LB1    (6T)

Thứ 2+6

07h45 - 09h20

508

Sinh năm 2011

6

LB2    (6T)

09h30 - 11h05

509

7

LB6    (6T)

Thứ 3+5

09h30 - 11h05

508

8

LG 1B (7T)

Thứ 2+6

09h30 - 11h05

510

Sinh năm 2010

9

LG 1D  (7T)

Thứ 3+5

07h45 - 09h20

509

10

LG 1E  (7T)

16h15 - 17h45

509

11

LG2B (7-8T)

Thứ 2+6

07h45 - 09h20

509

Sinh 2009-2010               (Đã học tiếng Anh 1->2 năm)

12

LG2C (8-9 T)

Thứ 3+5

09h30 - 11h05

509

Sinh 2008-2009            (Đã học tiếng Anh 2 năm)

13

LG2H (8-9 T)

16h15 - 17h45

510

14

LG3B (9-10T)

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

511

Sinh 2007-2008           (Đã học tiếng Anh 2->3 năm)

2.BỘ MÔN :TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU(Kiểm tra đầu vào): 25% GVNN

1

NKSA

Thứ 2+7

18h00/16h15

507/506

Sinh năm 2011

1,770,000đ/24b  (đã bao gồm học phẩm 30,000đ) Học sinh tự mua SGK

2

NK1A

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

509/510

Sinh năm 2010

3

NK1B

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

507

Sinh năm 2010

4

NK2B

Thứ 4+CN

18h00/16h15

507/511

Sinh 2008 + 2009

5

NK2C

Thứ 3+5

09h30 - 11h05

511

Sinh 2008 + 2009

3. BỘ MÔN: HOÀN THIỆN KỸ NĂNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC (PES):12,5% GVNN

- Thi tuyển

1

PES1

Thứ 7+CN

07h45

509

Sinh năm 2007

1,800,000đ/24b      Học sinh tự mua SGK

2

PES2

Thứ 7+CN

18h00

510/509

Sinh năm 2007

4. BỘ MÔN: TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - NÂNG CAO

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO

1

2A1

Thứ 2+6

09h30 - 11h05

502

Sinh năm 2010

 990,000đ/24b             (Đã bao gồm 30.000đ kinh phí hoạt động)

2

2B1

Thứ 3+5

09h30 - 11h05

502

3

2B3

Thứ 3+5

16h15 - 17h30

502

4

3C1

Thứ 7+CN

09h30 - 11h05

507/508

Sinh năm 2009

5

4A4

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

506

Sinh năm 2008

6

5C2

Thứ 7+CN

14h30 - 15h45

507

Sinh năm 2007

7

5B4

Thứ 3+5

18h00 - 19h30

502

8

4K2

Thứ 7+CN

09h30 - 11h05

502

SN 2007 và 2008            (U1-Let's go 3)

9

6A4

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

502

Sinh năm 2006

10

6C2

Thứ 7+CN

14h30 - 15h45

502

11

7A3

Thứ 2+6

16h15 - 17h30

506

Sinh năm 2005

12

7C4

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

502/511

13

8B4

Thứ 3+5

18h00 - 19h30

502

Sinh năm 2004

14

8C3

Thứ 7+CN

16h15 - 17h30

507

15

9C3

Thứ 7+CN

16h15 - 17h30

502

Sinh năm 2003

16

9C4

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

506

17

10C4

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

502

Sinh năm 2002

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO - CHẤT LƯỢNG CAO :25% GVNN

18

3A - CLC

Thứ 2+6

07h45 - 09h20

502

Sinh năm 2009

 1,830,000/24b             (Đã bao gồm 30,000đ kinh phí hoạt động)

19

3A1 - CLC

Thứ 2+6

09h30 - 11h05

506

20

3C-CLC

Thứ 7+CN

07h45 - 09h20

502

21

4A-CLC

Thứ 2+6

07h45 - 09h20

506

Sinh năm 2008

22

4B-CLC

Thứ 3+5

07h45 - 09h20

506

23

4C-CLC

Thứ 7+CN

07h45 - 09h20

506

24

5A3-CLC

Thứ 2+6

16h15 - 17h30

502

Sinh năm 2007

25

5B-CLC

Thứ 3+5

07h45 - 09h20

506

26

5C1-CLC

Thứ 7+CN

09h30 - 11h05

506

27

6B1-CLC

Thứ 3+5

09h30 - 11h05

506

Sinh năm 2006

28

6B3-CLC

Thứ 3+5

16h15 - 17h30

506

5. TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 12,5% GVNN

KHỐI KI: 12,5% GVNN

1

KI-1

Thứ 2 (ca đúp)

18h00-20h15

504

4-5 tuổi                         Sinh năm: 2012-2013

1,380,000đ                (Đã bao gồm học phẩm 30,000đ)

2

KI-2

Thứ 3+5

18h00-19h15

503

3

KI-3

Thứ 6 (ca đúp)

18h00-20h15

504

4

KI-4

Thứ 7+CN

09h30 /07h45

503/504

5

KI-5

Thứ 7+CN

16h15-17h30

503

6

KI-6

Thứ 7+CN

18h00-19h15

504

7

KI-7

Thứ 2 (ca đúp)

07h45-10h00

504

8

KI-8

Thứ 3+5

09h30-10h45

504

9

KI-9

Thứ 6 (ca đúp)

07h45-10h00

504

10

KI-10

Thứ 2+6

16h15-17h30

504

KHỐI BR: 12,5% GVNN

1

BR-1

Thứ 2 (ca đúp)

18h00-20h15

503

6-7 tuổi                     Sinh năm: 2010-2011

1,380,000đ                            (Đã bao gồm học phẩm 30,000đ)

2

BR-3

Thứ 6 (ca đúp)

18h00-20h15

504

3

BR-4

Thứ 7+CN

07h45-09h00

503

4

BR-5                   (Tuyển BS 5 hs)

CN (ca đúp)

14h30-16h45

504

5

BR-6

Thứ 7+CN

18h00-19h15

503

6

BR-7

Thứ 2 (ca đúp)

07h45-10h00

503

7

BR-8

Thứ 3+5

09h30-10h45

503

8

BR-9

Thứ 6 (ca đúp)

07h45-10h00

503

9

BR-10

Thứ 2+6

16h15-17h30

503

KHỐI PE :12,5% GVNN

1

PE-1 (Tuyển BS)

Thứ 3+5

18h00-19h15

504

Học sinh lên lớp 2 (Tuyển thêm 5 hs)

1,380,000đ                (Đã bao gồm học phẩm 30,000đ)

2

PE-2 (Tuyển BS)

Thứ 4+CN

18h00-19h15

503/507

Học sinh lên lớp 3 ((Tuyển thêm 5 hs)

3

PE-3 (Tuyển BS)

Thứ 7 (ca đúp)

14h30-16h45

504

Học sinh lên lớp 4 (Tuyển thêm 5 hs)

4

PE-4 (Tuyển mới)

Thứ 7+CN

14h30-15h45

503

Học sinh 8-9 tuổi

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU (24 Buổi)

NGÀY

GIỜ

KHỐI KINDY-TIẾNG ANH MẪU GIÁO

1

KINDY          50% GVNN

Thứ 7 (ca đúp)

08h00-10h30

504

4-5 tuổi                    Sinh: 2012-1013

 3,120,000đ/12b           (Đã bao gồm học phẩm 120,000đ)

2

Play to Learn (PL1)

CN

09h30-10h45

504

3 – 4 tuổi

1,200,000đ/12b          (Đã bao gồm học phẩm 60,000đ)

3

Play to Learn (PL2)

Thứ 4+7

18h00-19h15

502

3 – 4 tuổi

2,400,000đ/24b        (Đã bao gồm học phẩm 120,000đ)

II.CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT- TRUNG

1.BỘ MÔN TIẾNG NHẬT

900.000đ /12b             (Đã bao gồm học phẩm văn hóa 180,000đ)

1

 Nhật A

CN

07h45-09h20

507

 7->9 tuổi (đã học)

2

 Nhật B

CN

09h30-11h05

503

10->15 tuổi (đã học)

3

 Nhật C

CN

14h30-16h05

506

9->14 tuổi (Tuyển mới)

2.BỘ MÔN TIẾNG TRUNG

4

 Trung A

CN

16h15-17h50

506

9->14 tuổi (Tuyển mới)

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh