Bộ môn: CreativeKids
Điều kiện tuyển: Từ 5 -> 15 tuổi
15/05/2015, Xem tiếp
Bộ môn: CLB lắp ráp Huna Điều kiện tuyển: Từ 4 ->11 tuổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Mô hình máy bay Điều kiện tuyển: Lớp 6 -> lớp 10 Ghi chú: tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Dựng Video Clip Điều kiện tuyển: Lớp 4 -> lớp 12 
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Thiết kế Website Điều kiện tuyển: Lớp 5-> lớp 12  Ghi chú: Tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Lập trình Pascal Điều kiện tuyển: Lớp 6 -> lớp 12  Ghi chú: Tuần 1 buổi
10/10/2014, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh