Bộ môn: Lập trình Java, xây dựng phần mềm  Điều kiện tuyển: Lớp 1 -> lớp 12   Ghi chú: Tuần 1 buổi
14/01/2016, Xem tiếp
Bộ môn: CLB lắp ráp Robot (Robotic)
Điều kiện tuyển: Từ 6 ->12 tuổi

Ghi chú: Tuần 1 buổi
17/08/2015, Xem tiếp
Bộ môn: CreativeKids
Điều kiện tuyển: Từ 5 -> 15 tuổi
15/05/2015, Xem tiếp
Bộ môn: CLB lắp ráp Huna Điều kiện tuyển: Từ 4 ->11 tuổi
10/10/2014, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh