LỊCH CHIÊU SINH KHOA MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT HÈ 2020

TT

BỘ MÔN

MIN/MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

BỘ MÔN KỂ CHUYỆN

1

Kể chuyện 1

15 - 20

8h00 - 10h45

 T7

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 b

Bổ sung

2

Kể chuyện 2

15 - 20

7h30 - 9h00

T2 + T6

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 b

Tuyển mới

3

Kể chuyện 3

15 - 20

9h15 - 10h45

T2 + T6

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 b

Tuyển mới

4

Kể chuyện 4

15 - 20

7h30 - 9h00

T3 + T5

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 b

Tuyển mới

5

Kể chuyện 5

15 - 20

9h15 - 10h45

T3 + T5

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 b

Tuyển mới

6

Kể chuyện 6

15 - 20

15h00-17h45

Chủ nhật

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 b

Bổ sung

BỘ MÔN DẪN CHƯƠNG TRÌNH - MC

1

MC 1

10 -15

16h45-18h15

T4

405

7–>9 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

2

MC 2

10 -15

18h30-20h00

T4

405

10–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

3

MC 3

10 -15

16h45-18h15

T5

405

7–>9 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

4

MC 4

10 -15

18h30-20h00

T5

405

10–>13 tuổi

900,000/12 b

Bs 3 hs

5

MC 6

10 -15

16h45-18h15

T7

405

10–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

6

MC 8

10 -15

18h30-20h00

T7

405

10–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

6

MC 9

10 -15

16h45-18h15

CN

416

10–>13 tuổi

900,000/12 b

Bổ sung

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

BỘ MÔN MÚA

1

Múa chất lượng cao 1

15 - 20

7h45-9h00

T7

202

4 – 6 Tuổi

1,200,000/12b

Tuyển mới

2

Múa chất lượng cao 2

15 - 20

9h15 - 10h30

T7

202

6 - 8 Tuổi

1,200,000/12b

Tuyển mới

3

Múa chất lượng cao 3

20 - 25

7h45- 9h00

T7

401

4 – 6 Tuổi

1,200,000/12b

Tuyển mới

4

Múa chất lượng cao 4

20 - 25

9h15 - 10h30

T 7

401

6 – 8 Tuổi

1,200,000/12b

Bs 10hs

5

Múa chất lượng cao 5

20 - 25

7h45- 9h00

CN

401

4 – 6 Tuổi

1,200,000/12b

Tuyển mới

6

Múa chất lượng cao 6

20 - 25

9h15 - 10h30

CN

401

6 – 8 Tuổi

1,200,000/12b

Bs 10hs

7

Múa chất lượng cao 7

20 - 25

18h15- 19h30

CN

401

6 – 8 Tuổi

1,200,000/12b

Bs 10hs

9

Múa chất lượng cao 9

20 - 25

17h00- 18h15

T2

401

4 – 6 Tuổi

1,200,000/12b

Tuyển mới

10

Múa chất lượng cao 10

20 - 25

18h20-19h35

T2

401

4 – 6 Tuổi

1,200,000/12b

Bs 10hs

11

Múa chất lượng cao 11

20 - 25

7h45- 9h00

T2+ 6

401

4 – 6 Tuổi

1,800,000/24b

Tuyển mới

12

Múa chất lượng cao 12

20 - 25

9h15 - 10h30

T2+ 6

401

6 – 8 Tuổi

1,800,000/24b

Tuyển mới

13

Múa chất lượng cao 14

15 - 20

17h00-18h15

T3+ 6

202

6 – 8 Tuổi

1,800,000/24b

Tuyển mới

14

Múa chất lượng cao 15

15 - 20

18h30- 19h45

T3+ 6

202

4 – 6 Tuổi

1,800,000/24b

Tuyển mới

15

Múa chất lượng cao 16

20 - 25

17h00-18h15

T 4+7

401

6 – 8 Tuổi

1,800,000/24b

Bs 10hs

16

Múa chất lượng cao 17

20 - 25

18h30- 19h45

T 4+7

401

6 – 8 Tuổi

1,800,000/24b

Ko tuyển

18

Múa Cơ Bản 1

25 -35

15h00-16h15

T7

401

6 - 8 Tuổi

900,000/12b

Tuyển mới

BỘ MÔN MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

15 - 20

7h45- 9h00

T4

401

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

2

Múa hiện đại 2

15 - 20

9h15 - 10h30

T4

401

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

3

Múa hiện đại 3

15 - 20

16h45-18h00

CN

401

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12b

Bs 10hs

BỘ MÔN NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

15 - 20

17h00-18h15

T5

401

5-7 Tuổi

 1,080,000/12b

Bs 10hs

2

Nhảy hiện đại 2

15 - 20

18h30-19h45

T5

401

5-7 Tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

3

Nhảy hiện đại 3

15 - 20

7h45- 9h00

T7

407

10- 15 Tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

4

Nhảy hiện đại 4

15 - 20

9h15 - 10h30

T7

407

10- 15 Tuổi

 1,080,000/12b

Bs 10hs

5

Nhảy hiện đại 5

15 - 20

15h15-16h30

CN

407

10- 15 Tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

6

Nhảy hiện đại 6

15 - 20

16h45-18h00

CN

407

8- 10 Tuổi

 1,080,000/12b

Bs 10hs

7

Nhảy hiện đại 7

15 - 20

16h45-18h00

CN

202

8- 10 Tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

8

Nhảy hiện đại 8

15 - 20

18h15- 19h30

CN

407

12 -15 tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

9

Nhẩy Zumba 1

15 - 20

7h45- 9h00

CN

202

6-8 Tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

10

Nhẩy Zumba 2

15 - 20

9h15 - 10h30

CN

202

12 -15 tuổi

 1,080,000/12b

Bs 10hs

BỘ MÔN: KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ cơ bản 1 

12 - 15

7h45- 9h00

T5

401

8 - 12 tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

2

Khiêu vũ CLC 1

8 - 10

9h15 - 10h30

T5

401

5 - 7 tuổi

 1,380,000/12b

Tuyển mới

3

Khiêu vũ CLC 1

12 - 15

17h00 -18h15

T7

407

6 - 8tuổi

 1,380,000/12b

Tuyển mới

4

Khiêu vũ CLC 2

 8 - 10

18h30 -19h45

T7

407

8 - 12tuổi

 1,380,000/12b

Ko tuyển

ĐOÀN NGHỆ THUẬT MĂNG NON MÚA

1

Lớp Măng non bé

25

17h30-18h45

T3+T6

401

7-9 tuổi

 900,000/24b

Ko tuyển

2

Lớp Măng non lớn

25

18h45-20h00

T3+T6

401

9-15 tuổi

 900,000/24b

Ko tuyển

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

Lớp: ĐÀN BẦU

1

Đàn Bầu 1

5 - 7

16h45-18h15

T7

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

2

Đàn Bầu 2

5 - 7

18h30-20h00

T7

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Bs

Lớp:  ĐÀN TRANH

1

Đàn Tranh 1

5 - 7

16h45-18h15

T6

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

1

Đàn Tranh 2

5 - 7

18h30-20h00

T6

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Bsung

2

Đàn Tranh 3

5 - 7

7h30 - 9h00

T7

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

3

Đàn Tranh 4

5 - 7

9h15 - 10h45

T7

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Bs 1- 2 hs

4

Đàn Tranh 5

5 - 7

7h30 - 9h00

Chủ nhật

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

5

Đàn Tranh 6

5 - 7

9h15 - 10h45

Chủ nhật

416

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Tuyển mới

6

Đàn Tranh 7

5 - 7

16h45-18h15

T4

402

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Bs 1- 2 hs

7

DN dân tộc

5 - 7

18h30-20h00

T4

402

7–>13 tuổi

900,000/12 b

Bs 1- 2 hs

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

BỘ MÔN GUITAR

Lớp: GUITAR TẬP THỂ

 

 

 

 

 

 

1

Guitar TT 1

7 - 10

16h45 -18h15

T2 + T6

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

2

Guitar TT 2

7 - 10

18h30 -20h00

T2 + T6

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

3

Guitar TT 5

7 - 10

16h45 -18h15

T3 + T5

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

4

Guitar TT 6

7 - 10

18h30 -20h00

T3 + T5

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

5

Guitar TT 9

7 - 10

7h30 –  9h00

T4 + T7

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

6

Guitar TT 10

7 - 10

9h15 -  10h45

T4 + T7

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

7

Guitar TT 11

7 - 10

16h45-18h15

T4 + T7

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

8

Guitar TT 12

7 - 10

18h30-20h00

T4 + T7

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 b

Tuyển mới

9

Guitar TT 13

7 - 10

7h30-9h00

CN

414

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12 b

 Bổ sung

10

Guitar TT 14

7 - 10

9h15 -  10h45

CN

414

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12 b

 Bổ sung

11

Guitar TT 15

7 - 10

15h00-16h30

CN

414

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12 b

 Bổ sung

12

Guitar TT 16

7 - 10

16h45-18h15

CN

414

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12 b

 Bổ sung

13

Guitar TT 17

7 - 10

18h30-20h00

CN

414

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12 b

 Bổ sung

Lớp: GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar CN 1

2-2

15h00-15h45

T7

416

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

2

Guitar CN 2

2-2

15h50-16h35

T7

416

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

3

Guitar CN 3

2-2

15h00-15h45

CN

416

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

4

Guitar CN 4

2-2

15h50-16h35

CN

416

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

BỘ MÔN TRỐNG

1

Trống 1

2-2

15h00 -15h45

CN

402

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

2

Trống 2

2-2

15h50 -16h35

CN

402

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

3

Trống 3

2-2

16h40 -17h25

CN

402

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

4

Trống 4

2-2

17h30 - 18h15

CN

402

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 b

Tuyển mới

BỘ MÔN CẢM THỤ ÂM NHẠC

1

Cảm thụ âm nhạc 1

 12-16

8h00-9h00

Thứ 2

407

2-3 tuổi

 1,560,000/12b

 Tuyển mới

2

Cảm thụ âm nhạc 2

 12-16

 9h15-10h15

Thứ 2

407

2-3 tuổi

 1,560,000/12b

 Tuyển mới

4

Cảm thụ âm nhạc 3

 12-16

15h00- 16h00

Thứ 4

407

2-3 tuổi

 1,560,000/12b

 Tuyển mới

5

Cảm thụ âm nhạc 4

 12-16

16h05-17h05

Thứ 4

407

2-3 tuổi

 1,560,000/12b

 Tuyển mới

6

Cảm thụ âm nhạc 5

 12-16

17h15-18h15

Thứ 4

407

2-3 tuổi

 1,560,000/12b

 Tuyển mới

7

Cảm thụ âm nhạc 6

 12-16

18h20-19h20

Thứ 4

407

2-3 tuổi

 1,560,000/12b

 Tuyển mới

8

Cảm thụ âm nhạc 7

 12-16

8h00-9h00

Thứ 5

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

9

Cảm thụ âm nhạc 8

 12-16

 9h15-10h15

Thứ 5

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

11

Cảm thụ âm nhạc 9

 12-16

15h00- 16h00

Thứ 5

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

12

Cảm thụ âm nhạc 10

 12-16

16h05-17h05

Thứ 5

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

13

Cảm thụ âm nhạc 11

 12-16

17h15-18h15

Thứ 5

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

14

Cảm thụ âm nhạc 12

 12-16

18h20-19h20

Thứ 5

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

15

Cảm thụ âm nhạc 13

 12-16

8h00-9h00

Thứ 6

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

16

Cảm thụ âm nhạc 14

 12-16

 9h15-10h15

Thứ 6

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

18

Cảm thụ âm nhạc 15

 12-16

15h00- 16h00

Thứ 6

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

19

Cảm thụ âm nhạc 16

 12-16

16h05-17h05

Thứ 6

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

20

Cảm thụ âm nhạc 17

 12-16

9h00-10h00

Thứ 7

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

21

Cảm thụ âm nhạc 18

 12-16

10h05-11h05

Thứ 7

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

22

Cảm thụ âm nhạc 19

 12-16

17h45-18h45

Thứ 7

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

23

Cảm thụ âm nhạc 20

 12-16

18h50-19h50

Thứ 7

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

24

Cảm thụ âm nhạc 21

 12-16

16h30-17h30

CN

407

4-5 tuổi

 1,440,000/12b

 Tuyển mới

BỘ MÔN PIANO

Lớp: PIANO TẬP THỂ A1 - bắt đầu (Lớp mới ghi danh chọn trong các giờ học sau)

1

Piano Tập thể A1.1

10 -12

7h30- 8h30

CN

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

2

Piano Tập thể A1.2

10 -12

16h30-17h30

CN

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

3

Piano Tập thể A1.3

10 -12

17h35- 18h35

CN

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

4

Piano Tập thể A1.4

10 -12

18h40-19h40

CN

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

5

Piano Tập thể A1.5

10 -12

17h30- 18h30

Thứ 2

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

6

Piano Tập thể A1.6

10 -12

18h35-19h35

Thứ 2

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

7

Piano Tập thể A1.7

10 -12

7h30 - 8h30

Thứ 3

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

8

Piano Tập thể A1.8

10 -12

8h35 - 9h35

Thứ 3

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

9

Piano Tập thể A1.9

10 -12

9h40 - 10h40

Thứ 3

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

10

Piano Tập thể A1.10

10 -12

16h30-17h30

Thứ 3

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

11

Piano Tập thể A1.11

10 -12

17h35- 18h35

Thứ 3

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

12

Piano Tập thể A1.12

10 -12

18h40-19h40

Thứ 3

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

13

Piano Tập thể A1.13

10 -12

7h30 - 8h30

Thứ 4

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

14

Piano Tập thể A1.14

10 -12

8h35 - 9h35

Thứ 4

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

15

Piano Tập thể A1.15

10 -12

9h40 - 10h40

Thứ 4

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

16

Piano Tập thể A1.16

10 -12

16h30-17h30

Thứ 4

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

17

Piano Tập thể A1.17

10 -12

18h30-19h30

Thứ 4

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

18

Piano Tập thể A1.18

10 -12

7h30 - 8h30

Thứ 5

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

19

Piano Tập thể A1.19

10 -12

8h35 - 9h35

Thứ 5

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

20

Piano Tập thể A1.20

10 -12

9h40 - 10h40

Thứ 5

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

21

Piano Tập thể A1.21

10 -12

16h30-17h30

Thứ 5

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

22

Piano Tập thể A1.22

10 -12

17h35-18h35

Thứ 5

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

23

Piano Tập thể A1.23

10 -12

18h40-19h40

Thứ 5

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

24

Piano Tập thể A1.24

10 -12

7h30 - 8h30

Thứ 6

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

25

Piano Tập thể A1.25

10 -12

8h35 - 9h35

Thứ 6

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

26

Piano Tập thể A1.26

10 -12

9h40 - 10h40

Thứ 6

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

27

Piano Tập thể A1.27

10 -12

16h30-17h30

Thứ 6

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

28

Piano Tập thể A1.28

10 -12

7h30- 8h30

Thứ 7

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

29

Piano Tập thể A1.29

10 -12

8h35 - 9h35

Thứ 7

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

30

Piano Tập thể A1.30

10 -12

15h00-16h00

Thứ 7

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

31

Piano Tập thể A1.31

10 -12

16h05-17h05

Thứ 7

403

4-6 tuổi

 1,320,000/12b

 Tuyển mới

Lớp:PIANO TẬP THỂ A2 (đã học 6 tháng)

32

Piano Tập thể A2.2

10 -12

17h30-18h30

Thứ 4

403

6 - 7 tuổi

 1,320,000/12b

 Bổ sung 3 hs

33

Piano Tập thể A2.3

10 -12

17h30-18h30

Thứ 6

403

6 - 7 tuổi

 1,320,000/12b

 Bổ sung 2 hs

34

Piano Tập thể A2.4

10 -12

9h30-10h30

CN

403

6 - 7 tuổi

 1,320,000/12b

 Bổ sung 3 hs

Lớp:PIANO TẬP THỂ A3 (đã học 12 tháng)

35

Piano Tập thể A3.1

10 -12

15h30-16h30

CN

403

6 - 7 tuổi

 1,320,000/12b

 Bổ sung 4 hs

Lớp:PIANO TẬP THỂ A4 (đã học 18 tháng)

36

Piano tập thể A4.2

10 -12

9h30-10h30

Thứ 7

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Bổ sung 4 hs

37

Piano tập thể A4.3

10 -12

8h30-9h30

CN

403

6 - 8 tuổi

 1,320,000/12b

 Bổ sung 4 hs

Lớp:PIANO TẬP THỂ B1(đã học 2 năm )

38

Piano Tập thể B1.1

10 -12

18h05-19h05

Thứ 7

403

7 - 10 tuổi

 1,380,000/12b

 Bổ sung 2 hs

Lớp: PIANO TẬP THỂ B2 (đã học 2 năm 6 tháng)

39

Piano Tập thể B2.1

10 -12

18h30-19h30

Thứ 6

403

7 - 10 tuổi

 1,380,000/12b

 Bổ sung 2 hs

Lớp:PIANO TẬP THỂ B3 (đã học 3 năm )

40

Piano Tập thể B3.1

10 -12

17h00-18h00

Thứ 7

403

 9-12 tuổi

 1,380,000/12b

 Bổ sung 2 hs

Lớp: PIANO CÁ NHÂN (Giờ học khác ghi danh)

1

Piano CN 1

2 - 2

18h30-19h15

Thứ 4

408

7-15 tuổi

 

 Lớp cũ ko tuyển

2

Piano CN 2

2 - 2

17h-17h45

Thứ 6

408

7-15 tuổi

 

 Lớp cũ ko tuyển

3

Piano CN 3

2 - 2

19h15-20h

Thứ 6

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

4

Piano CN 4

2 - 2

7h45-8h30

Thứ 7

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

5

Piano CN 5

2 - 2

9h30-10h15

Thứ 7

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

6

Piano CN 6

2 - 2

10h20- 11h05

Thứ 7

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Tuyển mới

7

Piano CN 7

2 - 2

15h00-15h45

Thứ 7

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

8

Piano CN 8

2 - 2

15h50-16h35

Thứ 7

408

7-15 tuổi

 

 Lớp cũ ko tuyển

9

Piano CN 9

2 - 2

17h15-18h00

Thứ 7

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

10

Piano CN 10

2 - 2

7h45-8h30

CN

408

7-15 tuổi

 

 Lớp cũ ko tuyển

11

Piano CN 11

2 - 2

8h45-9h30

CN

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

12

Piano CN 12

2 - 2

17h15-18h

CN

408

7-15 tuổi

 2,400,000/12b

 Bổ sung 1 hs

13

Piano CN 13

2 - 2

18h05-18h50

CN

408

7-15 tuổi

 

 Lớp cũ ko tuyển

BỘ MÔN ORGAN

Lớp: ORGAN TẬP THỂ (Lớp cũ bổ sung hs)

1

Organ tập thể1

7-9

16h45-18h15

Thứ 3

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 3 hs

2

Organ tập thể2

7-9

18h15-19h45

Thứ 4

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 2 hs

3

Organ tập thể3

7-9

17h45-19h15

Thứ 6

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 1 hs

4

Organ tập thể4

7-9

9h15 - 10h45

Thứ 7

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 4 hs

5

Organ tập thể5

7-9

7h30 - 9h00

CN

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 3 hs

6

Organ tập thể6

7-9

15h00-16h30

CN

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 3 hs

7

Organ tập thể7

7-9

16h45-18h15

CN

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Bổ sung 2 hs

Lớp: ORGAN TẬP THỂ (Lớp mới ghi danh chọn trong các giờ học sau)

8

Organ tập thể 8

7-9

7h30 - 9h00

Thứ 3

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

9

Organ tập thể 9

7-9

9h15 - 10h45

Thứ 3

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

10

Organ tập thể 10

7-9

7h30 - 9h00

Thứ 4

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

11

Organ tập thể 11

7-9

9h15 - 10h45

Thứ 4

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

12

Organ tập thể 12

7-9

15h00-16h30

Thứ 4

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

13

Organ tập thể 13

7-9

16h45-18h15

Thứ 4

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

14

Organ tập thể 14

7-9

7h30 - 9h00

Thứ 5

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

15

Organ tập thể 15

7-9

9h15 - 10h45

Thứ 5

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

16

Organ tập thể 16

7-9

15h00-16h30

Thứ 5

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

17

Organ tập thể 17

7-9

16h45-18h15

Thứ 5

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

18

Organ tập thể 18

7-9

7h30 - 9h00

Thứ 6

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

19

Organ tập thể 19

7-9

9h15 - 10h45

Thứ 6

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

20

Organ tập thể 20

7-9

15h00-16h30

Thứ 6

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

21

Organ tập thể 21

7-9

7h30 - 9h00

Thứ 7

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

22

Organ tập thể 22

7-9

15h00-16h30

Thứ 7

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

23

Organ tập thể 23

7-9

16h45-18h15

Thứ 7

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

24

Organ tập thể 24

7-9

18h30- 20h00

Thứ 7

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

25

Organ tập thể 25

7-9

9h15 - 10h45

CN

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

26

Organ tập thể 26

7-9

18h30 - 20h00

CN

410

5-15 tuổi

 1,080,000/12b

 Tuyển mới

Lớp: ORGAN CÁ NHÂN

1

Organ CN 1

 2-2

7h30- 8h15

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

2

Organ CN 2

 2-2

 8h20- 9h05

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

3

Organ CN 3

 2-2

9h15 - 10h00

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

4

Organ CN 4

 2-2

10h05 - 10h50

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

5

Organ CN 5

 2-2

15h00 - 15h45

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

6

Organ CN 6

 2-2

15h50 -16h35

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

7

Organ CN 7

 2-2

16h45 -17h30

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

8

Organ CN 8

 2-2

17h35 - 18h20

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

9

Organ CN 9

 2-2

18h30 - 19h15

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

10

Organ CN 10

 2-2

 19h20 - 20h05

Thứ 7

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

11

Organ CN 11

 2-2

7h30 - 8h15

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

12

Organ CN 12

 2-2

 8h20 - 9h05

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

13

Organ CN 13

 2-2

9h15 - 10h00

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

14

Organ CN 14

 2-2

10h05 - 10h50

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

15

Organ CN 15

 2-2

15h00 - 15h45

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

16

Organ CN 16

 2-2

15h50 -16h35

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

17

Organ CN 17

 2-2

16h45-17h30

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

18

Organ CN 18

 2-2

17h35 - 18h20

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

19

Organ CN 19

 2-2

18h30- 19h15

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

20

Organ CN 20

 2-2

 19h20 -20h05

CN

412

8-16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

BỘ MÔN CA SỸ NHÍ (thanh nhạc + vũ đạo)

1

Ca sỹ nhí 1

17-22

7h45 - 9h00
9h15- 10h30

CN

407
405

6 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Bổ sung10 hs

2

Ca sỹ nhí 2

17-22

15h00- 16h15
16h15- 17h30

Thứ 7

405
407

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

3

Ca sỹ nhí 3

17-22

15h00- 16h15
16h15- 17h30

Thứ 7

407
405

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

4

Ca sỹ nhí 4

17-22

15h00- 16h15
16h15- 17h30

Thứ 2

405
407

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

5

Ca sỹ nhí 5

17-22

15h00- 16h15
16h15- 17h30

Thứ 2

407
405

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

6

Ca sỹ nhí 6

17-22

 17h30- 18h45
18h45- 20h00

Thứ 2

405
407

8 - 12 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

7

Ca sỹ nhí 7

17-22

 17h30- 18h45
18h45- 20h00

Thứ 2

407
405

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

8

Ca sỹ nhí 8

17-22

7h45 - 9h00
9h15- 10h30

Thứ 3

402
407

6 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

9

Ca sỹ nhí 9

17-22

7h45 - 9h00
9h15- 10h30

Thứ 3

407
402

6 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

10

Ca sỹ nhí 10

17-22

15h00- 16h15
16h15- 17h30

Thứ 3

405
407

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

11

Ca sỹ nhí 11

17-22

 17h30- 18h45
18h45- 20h00

Thứ 3

407
405

7 - 12 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

12

Ca sỹ nhí 12

17-22

7h45 - 9h00
9h15- 10h30

Thứ 4

405
407

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

13

Ca sỹ nhí 13

17-22

7h45 - 9h00
9h15- 10h30

Thứ 4

407
405

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24b

 Tuyển mới

LỚP:THANH NHẠC CÁ NHÂN

1

Thanh nhạc CN 1

 2-2

7h30 - 8h15

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

2

Thanh nhạc CN 4

 2-2

8h20 - 9h05

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

3

Thanh nhạc CN 5

 2-2

9h10 - 9h55

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

4

Thanh nhạc CN 6

 2-2

10h00 - 10h45

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

5

Thanh nhạc CN 1

 2-2

15h - 15h45

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

Bổ sung 1 hs

6

Thanh nhạc CN 4

 2-2

15h50 - 16h35

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

7

Thanh nhạc CN 5

 2-2

16h45 -17h15

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

8

Thanh nhạc CN 6

 2-2

17h20 -18h05

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

9

Thanh nhạc CN 6

 2-2

18h10 - 18h55

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

10

Thanh nhạc CN 6

 2-2

19h00- 19h45

T7

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

11

Thanh nhạc CN 1

 2-2

7h30 - 8h15

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

Bổ sung 1 hs

12

Thanh nhạc CN 4

 2-2

8h20 - 9h05

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

13

Thanh nhạc CN 5

 2-2

9h10 - 9h55

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

14

Thanh nhạc CN 6

 2-2

10h00 -10h45

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

15

Thanh nhạc CN 1

 2-2

15h - 15h45

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

Bổ sung 1 hs

16

Thanh nhạc CN 4

 2-2

15h50 - 16h35

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

17

Thanh nhạc CN 5

 2-2

16h45 -17h15

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

18

Thanh nhạc CN 6

 2-2

17h20 -18h05

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

19

Thanh nhạc CN 6

 2-2

18h10 - 18h55

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới

20

Thanh nhạc CN 6

 2-2

19h00- 19h45

CN

402

7- 16 tuổi

 2,280,000/12b

 Tuyển mới


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh