Bộ môn: CLB lắp ráp Robot (Robotic)
Điều kiện tuyển: Từ 6 ->12 tuổi

Ghi chú: Tuần 1 buổi
17/08/2015, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh