Khoa Mỹ thuật chiêu sinh kì III/2017

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA MỸ THUẬT

CHIÊU SINH KÌ III.2017

STT

TÊN LỚP

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

Ca 1 (tuần 01 buổi)

CB-A1-1

8h-9h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-1

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B2-1

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-1

308

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-1

309

Từ 7-9 tuổi

NC-A4-1

310

Từ 5-6 tuổi

CB-A3-1

311

Từ 5-6 tuổi

CB-C4-1

312

Từ10-15 tuổi

MTST-A3

CN

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

MTST-B3

306

Từ 8-12 tuổi

NC-A4-4

307

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-B1-5

308

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-2

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-1

310

Từ10-15 tuổi

CB-A1-7

311

Từ 5-6 tuổi

CBA2-4

312

Từ 5-6 tuổi

Ca 2 (tuần 01 buổi)

MTST-A1

9h45-11h

Thứ 7

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

MTST-B1

306

Từ 8-12 tuổi

CB-B3-1

307

Từ 7-9 tuổi

700.000đ/14b

NC-C4-2

308

Từ10-15 tuổi

CB-A1-2

309

Từ10-15 tuổi

CB-A3-2

310

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-4

311

Từ 7-9 tuổi

CB-A3-3

312

Từ 5-6 tuổi

MTST-A4

CN

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

MTST-B4

306

Từ 8-12 tuổi

NC-B5-3

307

Từ 8-12 tuổi

700.000đ/14b

NC-C5-2

308

Từ10-15 tuổi

NK-B

309

Từ 7-10 tuổi

1.540.000đ/14b  (chưa bao gồm 560.000đ họa phẩm)

NK-C

310

Từ11-15 tuổi

NC-A5-2

311

Từ 5-9 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-5

312

Từ 5-9 tuổi

CB-B1-6

313

Từ 7-9 tuổi

Ca 3 (tuần 01 buổi)

CB-A1-4

14h-15h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

NC-A4-2

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B3-2

309

Từ 5-6 tuổi

NC-C4-3

310

Từ10-15 tuổi

CB-A2-6

CN

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-7

307

Từ 7-9 tuổi

NC-B4-3

308

Từ 7-9 tuổi

CB-C2-1

310

Từ10-15 tuổi

Ca 4 (tuần 01 buổi)

MTST-A,B

15h45-17h15

Thứ 7

305

Từ 4 -9 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

CB-A1-5

311

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-2

308

Từ 5-6 tuổi

NC-A4-3

307

Từ 5-6 tuổi

NC-B4-1

309

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-3

312

Từ 7-9 tuổi

CB-C1-1

310

Từ10-15 tuổi

MTST-A

CN

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

MTST-B

306

Từ 8-12 tuổi

CB-A1-8

307

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CBA2-7

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-4

309

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-8

310

Từ 7-9 tuổi

Ca 5 (tuần 01 buổi)

CB-A1-6

17h30-19h

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-3

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-4

307

Từ 7-9 tuổi

NC-B4-2

308

Từ 7-9 tuổi

CB-A1-9

CN

305

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-8

306

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-5

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-9

308

Từ 7-9 tuổi

STT

TÊN LỚP

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GiỜ

NGÀY

I. CLB THỜI TRANG

Lớp tạo mẫu CB

Tuần 02 buổi

TMCB

8h-9h30

Thứ 7 + CN

302

7 – 15 tuổi

1.540.000đ/28b

9h30 – 11h

302

302

14h - 15h30

302

303

15h30-17h

302

302

17h-18h30

302

302

18h-20h

302

302

 

Tuần 01 buổi

TMCB

8h-9h30

Thứ 7

302

   7 – 15 tuổi

770.000đ/14b

9h30 – 11h

302

14h - 15h30

302

15h30-17h

302

17h-18h30

302

18h30 – 20h

302

Tuần 01 buổi

TMCB

8h-9h30

CN

302

   7 – 15 tuổi

770.000đ/14b

9h30 – 11h

302

14h - 15h30

302

15h30-17h

302

17h-18h30

302

18h30 – 20h

302

Lớp tạo mẫu NC

Tuần 1 buổi            (ca đúp 3 tiếng)

TMNC

8h-11h

Thứ 7

303

   7 – 15 tuổi

2.240.000đ /14 buổi ca đúp

14h-17h

303

17h-20h

303

8h-11h

CN

303

   7 – 15 tuổi

2.240.000đ /14 buổi ca đúp

14h-17h

303

17h-20h

303

Lớp trình diễn CB

Tuần 01 buổi

TDTT-A

9h - 9h30

Thứ 7

304

4 – 6 tuổi

770.000/14b

9h30 – 11h

9h - 9h30

CN

4 – 6 tuổi

9h30 – 11h

TDTT-B,C

15h30-17h

CN

7 – 15 tuổi

TDTT-B,C

15h30-17h

Thứ 7

Lớp trình diễn NC

Tuần 1 buổi

NC A1

17h-18h30

CN

 

4 – 6 tuổi

1.120.000/14b

NC A2

T5

NC A3

18h30 – 20h

NC A4

17h - 18h30

T4

NC Nam

18h30 – 20h

T6

7 – 15 tuổi

785.000/14b  (đã giảm 30%)

NK B

 

560.000/14b   (đã giảm 50%)

NK A

17h - 18h30

T7

4 – 6 tuổi

1.120.000/14b

NC B3

18h30 – 20h

7 – 15 tuổi

NC B2

CN

310

NC B1

304

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh