Khoa Mỹ thuật chiêu sinh kì I/2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA MỸ THUẬT

CHIÊU SINH KÌ I.2018

STT

TÊN LỚP

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

Ca 1 (tuần 01 buổi)

CB-A3-1

8h-9h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

CB-A1-1

306

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-1

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-1

308

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-1

310

Từ 10-15 tuổi

CB-A1-6

CN

305

Từ 5-7 tuổi

900.000đ/18b

NC-A4-1

306

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-3

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-5

308

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-3

310

Từ10-15 tuổi

Ca 2 (tuần 01 buổi)

MTST- A,B1

9h45-11h15

Thứ 7

305

Từ 5-9 tuổi

1.260.000đ/18b (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

NC-A5-1

306

Từ 5-7 tuổi

900.000đ/18b

CB-B2-1

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-2

308

Từ 7-9 tuổi

NC-B4-1

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-2

310

Từ10-15 tuổi

CB-A1-2

311

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-1

312

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-3

313

Từ 5-6 tuổi

MTST-A2

CN

305

Từ 5-7 tuổi

1.260.000đ/18b    (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

MTST-B1

306

Từ 7-12 tuổi

CB-B1-6

307

Từ 7-9 tuổi

900.000đ/18b

NC-C5-4

308

Từ10-15 tuổi

NC-B5-4

309

Từ 7-9 tuổi

NK-B,C

310

Từ 7-15 tuổi

1.980.000đ/18b  (chưa bao gồm 720.000đ họa phẩm)

CB-A1-7

311

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

CB-A3-4

312

Từ 5-6 tuổi

NC-A5-4

313

Từ 5-6 tuổi

Ca 3 (tuần 01 buổi)

CBA1-3

14h -15h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

NC-A5-5

306

Từ 5-6 tuổi

CB-A3-5

CN

305

Từ 5-6 tuổi

NC-B4-2

306

Từ 7-9 tuổi

Ca 4 (tuần 01 buổi)

MTST B,C

15h45-17h15

Thứ 7

305

Từ 7-15 tuổi

1.260.000đ/18b    (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

CB-A1-4

306

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

CB-A3-2

307

Từ 5-6 tuổi

NC-A5-3

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-2

309

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-3

310

Từ 7-9 tuổi

MTST-A

CN

305

Từ 5-9 tuổi

1.260.000đ/18b    (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)

CB-A1-8

307

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

CB-A2-4

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-5

309

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-7

310

Từ 7-9 tuổi

Ca 5 (tuần 01 buổi)

CB-A3-3

17h30-19h

Thứ 6

305

Từ 5-6 tuổi

900.000đ/18b

CB-B2-2

306

Từ 7-9 tuổi

CB-A2-2

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

CB-A1-5

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-4

307

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-3

308

Từ 7-9 tuổi

CB-A2-5

CN

305

Từ 5-6 tuổi

CB-B2-3

306

Từ 5-6 tuổi

STT

TÊN LỚP

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

NGÀY

GIỜ

I. CLB THỜI TRANG

Lớp tạo mẫu CB

Tuần 02 buổi

TM-CB

8h-9h30

Thứ 7 + CN hoặc ca đúp

302

7 – 15 tuổi

1,980,000đ/36b

TM-CB

9h30 – 11h

302

302

TM-CB

14h - 15h30

302

TM-CB

15h30-17h

302

302

TM-CB

17h-18h30

302

302

TM-CB

18h-20h

302

302

Tuần 01 buổi

TM-CB

8h-9h30

Thứ 7 hoặc Cn

302

7 – 15 tuổi

990,000đ/18b

TM-CB

9h30 – 11h

302

302

TM-CB

14h - 15h30

302

TM-CB

15h30-17h

302

302

TM-CB

17h-18h30

302

302

TM-CB

18h-20h

302

302

 

Tuần 1 buổi            (ca đúp 3 tiếng)

TM-NC

8h-11h

Thứ 7

303

   7 – 15 tuổi

2,880,000đ/36b

TM-NC

14h-17h

303

TM-NC

17h-20h

303

TM-NC

8h-11h

CN

303

   7 – 15 tuổi

TM-NC

14h-17h

303

Lớp trình diễn TT

Tuần 01 buổi

NC-A2

17h-18h30

Thứ 4

304

4 – 6 tuổi

1.440.000đ/18b

NC-A3

18h-19h30

Thứ 5

NK-B

18h-19h30

Thứ 6

7- 15 tuổi

720.000đ/18b (mức phí đã giảm)

NC-Nam

18h-19h30

Thứ 6

HL vẽ

1.008.000đ/18b (đã giảm 30%)

CB-A

9h30-11h

Thứ 7

304

4 – 6 tuổi

990.000đ/18b

CB-A

9h30-11h

CN

 

Tuần 01 buổi

NK-A

17h - 18h30

Thứ 7

304

4 – 6 tuổi

720.000đ/18b (mức phí đã giảm)

NC-A1

17h - 18h30

CN

1.440.000đ/18b

NC-B,C1

9h30 – 11h

CN

7- 15 tuổi

NC-B,C2

15h30 – 17h

CN

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh