Khoa Nghệ thuật chiêu sinh kì I/2018

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGHỆ THUẬT

***

CHIÊU SINH KỲ I. 2018

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

Min - Max

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN                          

1

Kể chuyện 1

8h –> 10h45

T7

407

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.800.000/36buổi

2

Kể chuyện 3

17h00 –>19h45

T6

405

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.800.000/36buổi

3

Kể chuyện 7

14h30–> 17h15

Chủ nhật

405

15-20

5–>7 tuổi
Bổ sung

 1.800.000/36buổi

DẪN CHƯƠNG TRÌNH MC    

1

MC 7

17h00 –>18h30

T5

405

10-15

8–>10 tuổi
Tuyển mới

1.350.000/18buổi

2

MC 8

18h30 –>20h00

T5

405

10-15

8–>10 tuổi
Bổ sung

1.350.000/18buổi

3

MC 9

17h30–>19h00

CN

405

10-15

8–>10 tuổi
Tuyển mới

1.350.000/18buổi

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG       

1

Đàn Bầu 3

14h30–>16h00

T7

416

5-7

7–>13 tuổi
Tuyển mới

1.350.000/18buổi

2

Đàn Bầu 4

16h00–>17h30

T7

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

3

Đàn Tranh 3

18h00–>19h30

T6

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

4

Đàn Tranh 5

9h30 –> 11h

T7

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

5

Đàn Tranh 6

8h –> 9h30

Chủ nhật

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

6

Đàn Tranh 7

9h30 –> 11h

Chủ nhật

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

7

Đàn Tranh 9

17h00 –>18h30

T4

402

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

8

DN dân tộc 2

18h30–>20h00

T4

402

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

9

Sáo

17h00 –>18h30

T4

416

5-7

7–>13 tuổi
Bs 1-2hs

1.350.000/18buổi

10

Nhị

18h30–>20h00

T4

416

5-7

7–>13 tuổi
Tuyển mới

1.350.000/18buổi

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

MÚA

1

Múa cơ bản 1

14h30–>15h45

T7

202

25-35

6 –> 8 tuổi
BX 20 em

1.350.000/18buổi

2

Múa cơ bản 2

14h30–>15h45

Chủ nhật

202

25-35

4–>6 tuổi
BX 10em

1.350.000/18buổi

3

Múa chất lượng cao 1

8h00–>9h15'

T7

202

15-20

4–>6 tuổi
Bs 10hs

 1.800.000/18buổi

4

Múa chất lượng cao 2

9h15–>10h30'

T7

202

15-20

4–>6 tuổi
Bs 5hs

 1.800.000/18buổi

5

Múa chất lượng cao 3

8h00–>9h15'

T7

401

15-20

6–>8 tuổi
Bs 5hs

 1.800.000/18buổi

6

Múa chất lượng cao 4

9h15–>10h30'

T7

401

15-20

4–>6 tuổi
Tuyển mới

 1.800.000/18buổi

8

Múa chất lượng cao 8

8h00–> 9h15

Chủ nhật

202

15-20

4–>6 tuổi
Bs 20hs

 1.800.000/18buổi

9

Múa chất lượng cao 9

9h15–>10h30'

Chủ nhật

202

15-20

6 –> 8 tuổi
BX 20hs

 1.800.000/18buổi

11

Múa cơ bản 2

14h30–>15h45

Chủ nhật

202

15-20

6 –> 8 tuổi
BX 20hs

 1.800.000/18buổi

12

Múa chất lượng cao 10

15.45–>17h00

Chủ nhật

202

15-20

6 –> 8 tuổi
BX 10hs

 1.800.000/18buổi

16

Múa chất lượng cao 14

17h00–>18h15

T3 + T6

202

15-20

4–>6 tuổi
Bx 5hs

 2.700.000/36buổi

17

Múa chất lượng cao 15

18h15–>19h30

T3 + T6

202

15-20

4–>6 tuổi
Bx 10hs

 2.700.000/36buổi

18

Múa chất lượng cao 16

17h15+17h00'

T4 + T7

401

15-20

6–>8tuổi
Không tuyển

 2.700.000/36buổi

19

Múa chất lượng cao 17

18h30+18h15

T4 + T7

401

15-20

6–>8tuổi
Không tuyển

 2.700.000/36buổi

20

Múa chất lượng cao 18

17h15+17h00'

T5 + CN

202

15-20

4–>6 tuổi
Bx 10hs

 2.700.000/36buổi

21

Múa chất lượng cao 19

18h30+18h15

T5 + CN

401

15-20

6 –> 8 tuổi
Bx 10hs

 2.700.000/36buổi

MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

18h15–>19h30

T3

HTT2

15-20

8–>15 tuổi
BS 10 hs

 1.575.000/18buổi

2

Múa hiện đại 2

17h00–>18h15

Chủ nhật

HTT2

15-20

12–>15 tuổi
BS 10hs

 1.575.000/18buổi

NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

18h00–>19h15

T7

HTT2

15-20

10–>15 tuổi
BS 10hs

 1.575.000/18buổi

KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ cơ bản 1

14h30–>15h45

Chủ nhật

407

12-15

12–>15 tuổi
Bs 10hs

 1.575.000/18 buổi

2

Khiêu vũ chất lượng cao 1

15.45–>17.00

Chủ nhật

407

8-10

12–>15 tuổi
Bs 5hs

 2.025.000/18 buổi

3

Khiêu vũ chất lượng cao 2

17h00–>18h15

Chủ nhật

407

8-10

12–>15 tuổi
Bs 10hs

 2.025.000/18 buổi

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

THANH NHẠC

1

Thanh nhạc TT 1

8h00 –> 9h30

T7

405

20-25

7–>11tuổi
(tuyển mới)

 1.350.000/18buổi

2

Thanh nhạc TT 2

9h45 –>11h15

T7

405

20-25

7–>11 tuổi
Lớp cũ BS

 1.350.000/18buổi

3

Thanh nhạc Cá nhân 1

9h30 –> 10h15

Chủ Nhật

402

2-2

5–>15 tuổi

 3.600.000/18buổi

4

Thanh nhạc Cá nhân 2

10h15 –>11h

Chủ Nhật

402

2-2

5–>15 tuổi

 3.600.000/18buổi

5

Thanh nhạc Cá nhân 3

16h15–>17h00

T7

402

2-2

5–>15 tuổi

 3.600.000/18buổi

6

Thanh nhạc Cá nhân 4

17h15–>18h00

T7

402

2-2

5–>15 tuổi

 3.600.000/18buổi

CA SỸ NHÍ

1

Ca sỹ nhí 1

8h00 –>  11h

Chủ nhật

405+407

17-22

7–>9 tuổi
Lớp cũ BS

 2.340.000/36buổi

2

Ca sỹ nhí 2

8h00 –>  11h

Chủ nhật

407+405

17-22

5–>6 tuổi
(Tuyển mới)

 2.340.000/36buổi

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

GUITAR TẬP THỂ

1

Guitar TT 1

17h00–> 18h30

T3 + T5

414

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 2.835.000/36buổi

2

Guitar TT 2

18h30 –> 20h00

T3 + T5

414

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 2.835.000/36buổi

3

Guitar TT 3

17h00–> 18h30

T4 + T7

414

7-10

8–>15 tuổi
(Tuyển mới)

 2.835.000/36buổi

4

Guitar TT 4

18h30 –> 20h00

T4 + T7

414

7-10

8–>15 tuổi
(Tuyển mới)

 2.835.000/36buổi

5

Guitar TT 5

8h00 –>  9h30

 T7

414

7-10

8–>15 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18buổi

6

Guitar TT 6

9h30 –> 11h

T7

414

7-10

8–>15 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18buổi

7

Guitar TT 7

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 1.575.000/18buổi

8

Guitar TT 8

9h30 –> 11h

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 1.575.000/18buổi

9

Guitar TT 9

14h00 –> 15h30

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18buổi

10

Guitar TT 10

15h30 –> 17h00

Chủ nhật

414

7-11

8–>15 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18buổi

11

Guitar TT 11

17h–> 18h30

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 1.575.000/18buổi

12

Guitar TT 12

18h30 –> 20h00

Chủ nhật

414

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 1.575.000/18buổi

13

Guitar TT 13

9h30 –> 11h

Chủ nhật

402

7-10

8–>15 tuổi
(Lớp cũ BX)

 1.575.000/18buổi

GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar Cá nhân 1

8h –> 8h45

Chủ nhật

402

2-2

8–>15 tuổi
Lớp cũ

 3.375.000/18buổi

2

Guitar Cá nhân 2

8h45 –> 9h30

Chủ nhật

402

2-2

8–>15 tuổi
Lớp cũ

 3.375.000/18buổi

TRỐNG

1

Trống 1

14h00–>14h45

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi
Tuyển mới

 3.375.000/18buổi

2

Trống 2

14h45–>15h30

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi
Tuyển mới

 3.375.000/18buổi

3

Trống 3

15h30–>16h15

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi
Tuyển mới

 3.375.000/18buổi

4

Trống 4

16h15–>17h

Chủ Nhật

402

2-2

8–>15 tuổi
Tuyển mới

 3.375.000/18buổi

ORGAN

1

ORGAN 3

8h00–>9h30

T7

410

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18 buổi

2

ORGAN 4

9h30–>11h00

T7

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

3

ORGAN 7

17h00–>18h30

T3

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

4

ORGAN 8

18h30–>20h00

T3

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

5

ORGAN 9

17h00–>18h30

T4

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18 buổi

6

ORGAN 10

18h30–>20h00

T4

412

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

7

ORGAN 14

8h00–>9h30

T7

412

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

8

ORGAN 15

9h30–>11h00

T7

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18 buổi

9

ORGAN 16

8h00–>9h30

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18 buổi

10

ORGAN 17

9h30–>11h00

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18 buổi

11

ORGAN 21

18h30–>19h30

T4

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

12

ORGAN 23

17h00–>18h30

T6

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

13

ORGAN 24

18h30–>20h00

T6

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

14

ORGAN 26

18h00–>19h30

T7

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

15

ORGAN 27

15h30–>17h00

T7

412

7-10

5–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 1.575.000/18 buổi

16

ORGAN 28

17h00–>18h30

T7

412

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

17

ORGAN 29

8h00–>9h30

Chủ nhật

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

18

ORGAN 30

9h30–>11h00

Chủ nhật

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

19

ORGAN 31

15h30–>17h00

Chủ nhật

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

20

ORGAN 32

17h00–>18h30

Chủ nhật

410

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

21

ORGAN 33

14h30–>16h00

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

22

ORGAN 34

16h00–>17h30

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi
(Lớp cũ bx 1-3)

 1.575.000/18 buổi

ORGAN CHẤT LƯỢNG CAO

1

ORGAN CLC 3

17h00–>17h45

T4

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 3.375.000/18buổi

2

ORGAN CLC 5

17h00–>17h45

T3

410

2-2

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 3.375.000/18buổi

3

ORGAN CLC 6

17h45–>18h30

T3

410

2-2

6–>12 tuổi
(Tuyển mới)

 3.375.000/18buổi

4

ORGAN CLC 9

16h30–>17h15

T7

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 3.375.000/18buổi

5

ORGAN CLC 10

17h15–>18h00

T7

410

2-2

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

 3.375.000/18buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1

1

Piano Tập thể A1.1

18h30–>19h30

T4

403

10-12

4 -> 6 tuổi

 1.935.000/18buổi

2

Piano Tập thể A1.2

17h30–>18h30

T5

403

10-12

4 -> 6 tuổi

 1.935.000/18buổi

3

Piano Tập thể A1.3

10h30 --> 11h30

Chủ nhật

403

10-12

4 -> 6 tuổi
(Bổ xung 5 hs)

 1.935.000/18buổi

4

Piano Tập thể A1.4

17h30–>18h30

Chủ nhật

403

10-12

6 -->10 tuổi

 1.935.000/18buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2 (Đã học 6 tháng)

1

Piano Tập thể A2.1

17h30–>18h30

T4

403

10-12

5 --> 7 tuổi
(Bổ xung 2 hs)

 1.935.000/18buổi

2

Piano Tập thể A2.2

18h30–>19h30

T6

403

10-13

5 --> 7 tuổi
(Bổ xung 2 hs)

 1.935.000/18buổi

3

Piano Tập thể A2.3

8h30–>9h30

T7

403

10-12

6–>7 tuổi
(Bổ xung 2 hs)

 1.935.000/18buổi

4

Piano Tập thể A2.4

9h30–>10h30

Chủ nhật

403

10-12

4à 6 tuổi
(Bổ xung 1 hs)

 1.935.000/18buổi

5

Piano Tập thể A2.5

15h30–>16h30

Chủ nhật

403

10-12

4à 6 tuổi
(Bổ xung 2 hs)

 1.935.000/18buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 (Đã học 1 năm)

1

Piano Tập thể A3.1

18h30–>19h30

T5

403

10-12

 7 --> 10 tuổi (Bổ xung 4 hs)

 1.935.000/18buổi

2

Piano Tập thể A3.2

17h30–>18h30

T7

403

10-12


5–>7 tuổi
(ko tuyển)

 1.935.000/18buổi

3

Piano Tập thể A3.3

18h30–>19h30

T7

403

10-12


8–>11 tuổi
(ko tuyển)

 1.935.000/18buổi

4

Piano Tập thể A3.4

8h30–>9h30h

Chủ nhật

403

10-12

7 --> 11tuổi
(Lớp mới)

 1.935.000/18buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A4 (Đã học 1,5 năm)

1

Piano Tập thể A4.1

16h30–>17h30

Thứ 7

403

10-12

7 --> 11tuổi
(Bổ xung 5 hs)

 1.935.000/18buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B3 (Đã học 3 năm)

1

Piano Tập thể B3

16h30–>17h30

Chủ nhật

403

10-12

7 --> 11tuổi
(Bổ xung 2 hs)

 2.070.000/18buổi

PIANO CÁ NHÂN (2 hs)

1

Piano CN 1

17h15 -->18h00

T7

408

2

Lớp cũ(Bổ xung 1hs)

 3.600.000/18buổi

2

Piano CN 2

18h00 --> 18h45

T7

408

2

Lớp cũ
(ko tuyển)

 3.600.000/18buổi

3

Piano CN 3

8h -->8h45

Chủ nhật

408

2

Lớp cũ
(ko tuyển)

 3.600.000/18buổi

4

Piano CN 4

8h45 –> 9h30

Chủ nhật

408

2

Lớp cũ
(ko tuyển)

 3.600.000/18buổi

5

Piano CN 5

9h30 –> 10h15

Chủ nhật

408

2

Lớp cũ
(ko tuyển)

 3.600.000/18buổi

6

Piano CN 6

 10h15 –> 11h

Chủ nhật

408

2

Lớp cũ
(ko tuyển)

 3.600.000/18buổi

7

Piano CN 7

14h30 –> 15h15

Chủ nhật

408

2

Lớp cũ
(ko tuyển)

 3.600.000/18buổi

 

Số ĐT Khoa Nghệ thuật:

 

 

 

 

 

 

1

Đ/c Dung Organ:

0904279223

 

 

 

 

 

2

Đ/c Tùng Gui+Trống + Csnhí+Hát

0934566555

 

 

 

 

 

3

Đ/c Hà Múa:

0936570668

 

 

 

 

 

4

Đ/c Kiều Lan Piano:

0938961369

 

 

 

 

 

5

Đ/c Ngọc Lan Dân tộc:

0987800448

 

 

 

 

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh