Khoa Nghệ Thuật chiêu sinh hè 2018

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGHỆ THUẬT

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

CHIÊU SINH KỲ II. 2018

 

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

Min-Max

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN

1

Kể chuyện 1

7h45 –> 9h30

T4 + T7

407

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

2

Kể chuyện 2

9h30 –> 11h

T4 + T7

407

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

3

Kể chuyện 3

16h15 –>17h45

T2 + T6

405

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

4

Kể chuyện 4

18h –>19h30

T2 + T6

405

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

5

Kể chuyện 5

8h –> 9h30

T3 + T5

407

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

6

Kể chuyện 6

9h30 –> 11h

T3 + T5

407

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

7

Kể chuyện 7

14h30–> 17h15

Chủ nhật

405

15-20

5–>7 tuổi

 1.200.000đ/24buổi

DẪN CHƯƠNG TRÌNH MC

1

MC 1

8h –> 9h30

T2 + T6

405

10-15

8–>10 tuổi

 1.680.000đ/24buổi

2

MC 2

9h30 –> 11h

T2 + T6

405

10-15

8–>10 tuổi

 1.680.000đ/24buổi

3

MC 3

8h –> 9h30

T3 + T5

405

10-15

8–>10 tuổi

 1.680.000đ/24buổi

4

MC 4

9h30 –> 11h

T3 + T5

405

10-15

8–>10 tuổi

 1.680.000đ/24buổi

5

MC 5

16h15 –>17h45

T3

405

10-15

10–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

6

MC 6

18h –>19h30

T3

405

10-15

10–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

7

MC 7

16h15 –>17h45

T5

405

10-15

10–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

8

MC 8

18h –>19h30

T5

405

10-15

10–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

1

Đàn Bầu 1

16h30 –>18h

T5

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

2

Đàn Bầu 2

18h00–>19h30

T5

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

3

Đàn Bầu 3

14h30–>16h

T7

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

4

Đàn Bầu 4

16h–>17h30

T7

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

5

Đàn Bầu 5

9h30 –> 11h

T4

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

6

Đàn Tranh 1

9h30 –> 11h

T3

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

7

Đàn Tranh 2

16h30 –>18h

T6

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

8

Đàn Tranh 3

18h00–>19h30

T6

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

9

Đàn Tranh 4

8h –> 9h30

T7

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

10

Đàn Tranh 5

9h30 –> 11h

T7

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

11

Đàn Tranh 6

8h –> 9h30

Chủ nhật

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

12

Đàn Tranh 7

9h30 –> 11h

Chủ nhật

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

13

Đàn Tranh 8

16h30 –>18h

T3

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

14

Đàn Tranh 9

18h00–>19h30

T3

416

5-7

7–>13 tuổi

 900.000đ/12buổi

15

DN dân tộc 1

16h30 –>18h

T4

402

5-7

 

 Ko tuyển mới

16

DN dân tộc 2

18h00–>19h30

T4

402

5-7

 

 Ko tuyển mới

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

MÚA

1

Múa CLC 1

 15h45’-17h00’

T4

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

2

Múa CLC 2

15h45-17h00’

T 6

202

15-20

6 - 8 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

3

Múa CLC 3

7h45- 9h00’

T 7

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

4

Múa CLC 4

9h00’- 10h15’

T 7

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

5

Múa CLC 5

10h15’- 11h30’

T 7

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

6

Múa CLC 6

7h45- 9h00’

T 7

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

7

Múa CLC 7

9h00’- 10h15’

T 7

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

8

Múa CLC 8

10h15’- 11h30’

T 7

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

9

Múa CLC 9

15h45’- 17h00’

T 7

202

15-20

6 - 8 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

10

Múa CLC 10

7h45- 9h00’

CN

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

11

Múa CLC 11

9h00’- 10h15’

CN

401

20-25

6 - 8 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

12

Múa CLC 12

10h15’- 11h30’

CN

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

13

Múa CLC 13

7h45- 9h00’

CN

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

14

Múa CLC 14

9h00’- 10h15’

CN

202

15-20

6 - 8 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

15

Múa CLC 15

10h15’- 11h30’

CN

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

16

Múa CLC 16

15h45’- 17h00’

CN

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

17

Múa CLC 17

17h00’- 18h15’

T2

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

18

Múa CLC 18

18h15’- 19h30’

T2

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.200.000đ/12buổi

19

Múa CLC 19

8h00’ – 9h15’

T 2+ 6

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

20

Múa CLC 20

9h15’ - 10h30’

T 2+ 6

401

20-25

6 – 8 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

21

Múa CLC 21

17h00’-18h15’

T 3+ 6

202

15-20

6 – 8 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

22

Múa CLC 22

18h15’- 19h30’

T 3+ 6

202

15-20

4 – 6 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

23

Múa CLC 23

8h00’ – 9h15’

T 3+ 5

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

24

Múa CLC 24

9h15’ - 10h30’

T 3+ 5

401

20-25

4 – 6 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

25

Múa CLC 25

17h00- 18h15’

T 4+7

401

20-25

6 – 8 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

26

Múa CLC 26

18h15’-19h30’

T 4+7

401

20-25

6 – 8 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

27

Múa CLC 27

17h00- 18h15’

T 5+CN

401

20-25

6 – 8 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

28

Múa CLC 28

18h15’-19h30’

T 5+ CN

401

20-25

6 – 8 Tuổi

 1.800.000đ/24buổi

31

Múa Cơ Bản 1

14h30’-15h45’

T7

202

25-35

6 - 8 Tuổi

 900.000đ/12buổi

32

Múa Cơ Bản 2

14h30’- 15h45’

CN

202

25-35

6 - 8 Tuổi

 900.000đ/12buổi

MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

15h45 - 17h00’

T 6

401

15-20

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

2

Múa hiện đại 2

15h45 - 17h00’

CN

401

15-20

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

3

Múa hiện đại 3

17h00’- 18h15’

CN

401

15-20

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

8h00’- 9h15’

T7

407

15-20

12-15 Tuổi

 1.080.000đ/12buổi

2

Nhảy hiện đại 2

9h15’ - 10h30’

T7

407

15-20

10- 15 Tuổi

 1.080.000đ/12buổi

3

Nhảy hiện đại 3

15h45 - 17h00’

T7

401

15-20

10- 15 Tuổi

 1.080.000đ/12buổi

4

Nhảy hiện đại 4

17h00’-18h15’

T7

202

15-20

8- 10 Tuổi

 1.080.000đ/12buổi

5

Nhảy hiện đại 5

18h15’- 19h30’

T7

202

15-20

10–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ CLC 1

17h00–>18h15

T4

402

8-10

8–>12 tuổi

 1.380.000đ/12buổi

2

Khiêu vũ CLC2

18h15–>19h30

T4

402

8-10

5–>7 tuổi

 1.380.000đ/12buổi

3

Khiêu vũ CLC 3

9.15–>10.30

CN

407

8-10

10–>12 tuổi

 1.380.000đ/12buổi

4

Khiêu vũ CLC 4

15.45–>17.00

CN

407

8-10

5–>7 tuổi

 1.380.000đ/12buổi

5

Khiêu vũ CLC 5

17h00–>18.15

CN

407

8-10

5–>7 tuổi
( không tuyển)

 1.380.000đ/12buổi

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

THANH NHẠC

1

Thanh nhạc TT 1

9h30 -> 11h

T2 + T6

Hòa nhạc

20-25

7–>11 tuổi

 1.680.000đ/24buổi

2

Thanh nhạc TT 2

9h45 -> 11h15

T7

Biểu diễn 1

20-25

7–>11 tuổi

 900.000đ/12buổi

5

Thanh nhạc CN1

8h –> 8h45

T6

Hòa nhạc

2-2

5–>15 tuổi

 2.400.000đ/12buổi

6

Thanh nhạc CN2

8h45 –> 9h30

T6

Hòa nhạc

2-2

5–>15 tuổi

 2.400.000đ/12buổi

7

Thanh nhạc CN3

9h30–>10h15

T7

Hòa nhạc

2-2

5–>15 tuổi

 2.400.000đ/12buổi

8

Thanh nhạc CN4

10h15–>11h

T7

Hòa nhạc

2-2

5–>15 tuổi

 2.400.000đ/12buổi

9

Thanh nhạc CN5

14h30 -> 15h15

T7

Hòa nhạc

2-2

5–>15 tuổi

 2.400.000đ/12buổi

10

Thanh nhạc CN6

15h15 -> 16h

T7

Hòa nhạc

2-2

5–>15 tuổi

 2.400.000đ/12buổi

CA SỸ NHÍ

1

Ca sỹ nhí 1

16h15–> 17h45

T7

Biểu diễn 1

17-22

5 - 7 tuổi

 1.560.000đ/24buổi

18h - 19h30

T7

Biểu diễn 2

2

Ca sỹ nhí 2

16h15 - 17h45

T7

Biểu diễn 2

17-22

8 - 12 tuổi

 1.560.000đ/24buổi

18h - 19h30

T7

Biểu diễn 1

3

Ca sỹ nhí 3

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

Biểu diễn 1

17-22

5–>7 tuổi

 1.560.000đ/24buổi

9h30 -> 11h

Biểu diễn 2

4

Ca sỹ nhí 4

8h00 -> 9h30

Chủ nhật

Biểu diễn 2

17-22

8–>12 tuổi

 1.560.000đ/24buổi

9h30 -> 11h

Biểu diễn 1

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

GUITAR TẬP THỂ

1

Guitar TT 1

8h00 –>  9h30

T2 + T6

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

2

Guitar TT 2

9h30 –> 11h

T2 + T6

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

3

Guitar TT 3

16h15–> 17h45

T2 + T6

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

4

Guitar TT 4

18h –> 19h30

T2 + T6

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

5

Guitar TT 5

8h00 –>  9h30

T3 + T5

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

6

Guitar TT 6

9h30 –> 11h

T3 + T5

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

7

Guitar TT 7

16h15–> 17h45

T3 + T5

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

8

Guitar TT 8

18h –> 19h30

T3 + T5

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

9

Guitar TT 9

8h00 –>  9h30

T4 + T7

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

10

Guitar TT 10

9h30 –> 11h

T4 + T7

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

11

Guitar TT 11

16h15–> 17h45

T4 + T7

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

12

Guitar TT 12

18h –> 19h30

T4 + T7

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

13

Guitar TT 13

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

14

Guitar TT 14

9h30 –> 11h

Chủ nhật

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

15

Guitar TT 15

16h15 –> 17h45

Chủ nhật

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

16

Guitar TT 16

18h–> 19h30

Chủ nhật

Gui

10-15

8–>15 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar CN 1

14h30 -> 15h15

T7

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

2

Guitar CN 2

15h15 -> 16h00

T7

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

3

Guitar CN 3

14h30 -> 15h15

Chủ nhật

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

4

Guitar CN 4

15h15 -> 16h00

Chủ nhật

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

TRỐNG

1

Trống 1

14h30–>15h15

Chủ Nhật

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

2

Trống 2

15h15–>16h

Chủ Nhật

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

3

Trống 3

16h15–>17h

Chủ Nhật

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

4

Trống 4

17h–>17h45

Chủ Nhật

Hòa nhạc

2-2

8–>15 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

ORGAN

1

ORGAN 1

8h00–>9h30

T3+T5

410

7-10

5–>12 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

2

ORGAN 2

9h30–>11h00

T3+T5

410

7-10

5–>12 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

3

ORGAN 3

8h00–>9h30

T4+ T7

410

7-10

5–>12 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

4

ORGAN 4

9h30–>11h00

T4+ T7

410

7-10

5–>12 tuổi

 1.920.000đ/24buổi

5

ORGAN 5

14h30–>16h00

T7

410

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

6

ORGAN 6

16h15–>17h45

T7

410

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

7

ORGAN 7

16h15–>17h45

T3

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

8

ORGAN 8

18h00–>19h30

T3

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

9

ORGAN 9

16h15–>17h45

T4

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

10

ORGAN 10

18h00–>19h30

T4

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

11

ORGAN 11

16h15–>17h45

T5

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

12

ORGAN 12

18h00–>19h30

T5

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

13

ORGAN 13

16h15–>17h45

T6

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

14

ORGAN 14

8h00–>9h30

T7

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

15

ORGAN 15

9h30–>11h00

T7

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

16

ORGAN 16

8h00–>9h30

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

17

ORGAN 17

9h30–>11h00

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

18

ORGAN 18

18h00–>19h30

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

19

ORGAN 19

18h00–>19h30

Chủ nhật

412

7-10

5–>12 tuổi

 1.080.000đ/12buổi

ORGAN CHẤT LƯỢNG CAO

1

ORGAN CLC 1

16h15–>17h00

T4

410

2-2

5–>12 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

2

ORGAN CLC 2

17h00–>17h45

T4

410

2-2

5–>12 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

3

ORGAN CLC 3

16h15–>17h00

T3

410

2-2

5–>12 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

4

ORGAN CLC 4

17h00–>17h45

T3

410

2-2

5–>12 tuổi

 2.280.000đ/12buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1

1

Piano Tập thể A1.1

8h30 -> 9h30

T2

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

2

Piano Tập thể A1.2

9h30 -> 10h30

T2

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

3

Piano Tập thể A1.3

15h30–>16h30

T2

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

4

Piano Tập thể A1.4

16h30–>17h30

T2

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

5

Piano Tập thể A1.5

17h30–>18h30

T2

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

6

Piano Tập thể A1.6

18h30–>19h30

T2

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

7

Piano Tập thể A1.7

8h30 -> 9h30

T3

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

8

Piano Tập thể A1.8

9h30 -> 10h30

T3

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

9

Piano Tập thể A1.9

15h30–>16h30

T3

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

10

Piano Tập thể A1.10

16h30–>17h30

T3

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

11

Piano Tập thể A1.11

17h30–>18h30

T3

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

12

Piano Tập thể A1.12

18h30–>19h30

T3

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

13

Piano Tập thể A1.13

8h30 -> 9h30

T4

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

14

Piano Tập thể A1.14

9h30 -> 10h30

T4

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

15

Piano Tập thể A1.15

15h30–>16h30

T4

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

16

Piano Tập thể A1.16

16h30–>17h30

T4

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

17

Piano Tập thể A1.17

18h30–>19h30

T4

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

18

Piano Tập thể A1.18

8h30 -> 9h30

T5

403

10-12

4–> 6 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

19

Piano Tập thể A1.19

9h30 -> 10h30

T5

403

10-12

6–>7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

20

Piano Tập thể A1.20

15h30–>16h30

T5

403

10-12

6 à7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

21

Piano Tập thể A1.21

16h30–>17h30

T5

403

10-12

7 à7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

22

Piano Tập thể A1.22

17h30–>18h30

T5

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

23

Piano Tập thể A1.23

8h30 -> 9h30

T6

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

24

Piano Tập thể A1.24

9h30 -> 10h30

T6

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

25

Piano Tập thể A1.25

15h30–>16h30

T6

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

26

Piano Tập thể A1.26

16h30–>17h30

T6

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

27

Piano Tập thể A1.27

9h30 -> 10h30

T7

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

28

Piano Tập thể A1.28

15h30–>16h30

T7

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

29

Piano Tập thể A1.29

8h30 -> 9h30

CN

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

30

Piano Tập thể A1.30

10h30 ->11h30

CN

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

31

Piano Tập thể A1.31

15h30 ->16h30

CN

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

32

Piano Tập thể A1.32

18h30–>19h30

CN

403

10-12

4à 5 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2 (Đã học 6 tháng)

 

 

 

1

Piano Tập thể A2.1

17h30–>18h30

CN

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

2

Piano Tập thể A2.2

15h30–>16h30

CN

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 (Đã học 1 năm)

 

 

 

1

Piano Tập thể A3.1

17h30–>18h30

T4

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

2

Piano Tập thể A3.2

18h30–>19h30

T6

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

3

Piano Tập thể A3.3

8h30–>9h30

T7

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

4

Piano Tập thể A3.3

9h30–>10h30

CN

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

5

Piano Tập thể A3.3

16h30–>17h30

CN

403

10-12

5 ->7 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A4 (Đã học 1,5 năm)

1

Piano Tập thể A4.1

18h30–>19h30

T5

403

10-12

8 ->12 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

2

Piano Tập thể A4.2

16h30–>17h30

T7

403

10-12

6 -> 8 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

3

Piano Tập thể A4.3

17h30–>17h30

T7

403

10-12

6 -> 8 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

4

Piano Tập thể A4.4

18h30–>19h30

T7

403

10-12

8 ->12 tuổi

 1.320.000đ/12buổi

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B1 (Đã học 2 năm)

1

Piano Tập thể B1.1

17h30–>18h30

CN

403

10-12

8 ->12 tuổi

 1.380.000đ/12buổi

2

Piano Tập thể B1.2

17h30–>18h30

T6

403

10-12

8 ->12 tuổi

 1.380.000đ/12buổi

PIANO CÁ NHÂN

1

Piano cá nhân 1

8h –> 8h45

T4

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

2

Piano cá nhân 2

8h45 –> 9h30

T4

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

3

Piano cá nhân 3

9h30 –> 10h15

T4

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

4

Piano cá nhân 4

 10h15 –> 11h

T4

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

5

Piano cá nhân 5

8h –> 8h45

T7

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

6

Piano cá nhân 6

8h45 –> 9h30

T7

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

7

Piano cá nhân 7

9h30 –> 10h15

T7

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

8

Piano cá nhân 8

 10h15 –> 11h

T7

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

9

Piano cá nhân 9

 10h15 –> 11h

CN

408

2-2

 

 2.400.000đ/12buổi

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh