Khoa Mỹ thuật chiêu sinh hè 2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA MỸ THUẬT

CHIÊU SINH KỲ II/2018

Đơn vị: đồng

 STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

I./ CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

Ca 1 (Tuần 01 buổi)

CB-B2-1

7h45- 9h15

T2

308

Từ7 – 9 tuổi

600.000đ/12 buổi

CB-B1-3

T6

308

CB-B1-12

T3

309

Từ 7-9 tuổi

CB-C1-4

T3

310

Từ10 – 15 tuổi

CB-A1-17

T4

308

 Từ5  – 6 tuổi

CB-B1-21

T4

309

Từ7 – 9 tuổi

CB-B3-2

T7

305

CB_B1-17

306

CB-A1-15

307

Từ5  – 6 tuổi

CB-A4-1

308

NC-B5-1

309

Từ7 – 9 tuổi

NC-C4-1

310

Từ10 – 15 tuổi

CB-A3-3

311

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A1-32

312

CB-A1-18

313

NC- A5-3

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB - A1-26

308

NC -B5-2

309

Từ7 – 9 tuổi

NC-C5-1

310

Từ10 – 15 tuổi

CB-B1-22

311

Từ7 – 9 tuổi

Ca 2 (Tuần 01 buổi)

CB-A1-3

9h30 – 11h

T2

306

Từ5  – 6 tuổi

600.000đ/12buổi

CB-A2-2

T6

CB-B2-2

T2

308

Từ7 – 9 tuổi

CB-B2-3

T6

CB-A1-11

T3

306

Từ5  – 6 tuổi

CB-A2-4

T5

 

CB-B1-9

T3

308

Từ7 – 9 tuổi

CB-B1-10

T5

NC-A4-2

T7

308

Từ 5  – 6 tuổi

CB-C2-2

310

Từ10 – 15 tuổi

CB-A1-19

311

Từ5  – 6 tuổi

CB-A2-8

312

NC- B4-6

T7

313

Từ 7-9 tuổi

NC-A5-1

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A3-6

308

NC-C5-6

313

Từ 10 – 15 tuổi

CB-A1-27

311

Từ 5  – 6 tuổi

NC-B5-7

312

Từ 7-9 tuổi

 STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

Ca 3 (Tuần 01 buổi)

CB - A3-4

14h30 – 16h

T7

306

Từ 5  – 6 tuổi

600.000đ/12buổi

NC- B4-1

309

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C2-4

310

Từ 10 – 13 tuổi

NC-A5-4

CN

305

Từ 5  – 6 tuổi

NC-B5-3

306

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C1-6

309

Từ 10 – 15 tuổi

CB-C2-5

310

Ca 4 (Tuần 01 buổi)

CB-B2-4

16h15 – 17h45

T2

308

Từ 7 – 9 tuổi

600.000đ/12 buổi

CB-A1-6

T6

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-5

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A2-5

T3

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-15

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A3-1

T5

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-9

308

Từ 7 – 9 tuổi

NC-A4-3

T7

308

Từ 5  – 6 tuổi

NC-B5-6

309

Từ 7 – 9 tuổi

CN-B1-19

310

CB-A1-22

311

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A2-9

312

CB-B2-12

313

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-30

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

NC-A4-5

308

CB-B3-4

309

Từ 7 – 9 tuổi

NC-B5-8

310

CB-A2-10

311

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-23

312

Từ 7 – 9 tuổi

Ca 5 (Tuần 01 buổi)

CB-A1-8

18h – 19h30

T2

306

Từ 5  – 6 tuổi

600.000đ/12 buổi

CB-B1-7

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A2-3

T6

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-6

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A2-6

T3

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-10

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A3-2

T5

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B3-1

308

Từ 7 – 9 tuổi

NC-A4-4

T7

306

Từ 5  – 6 tuổi

NC-B4-2

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B1-21

308

CB-A1-24

309

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A1-25

310

CB-A1-31

CN

305

NC-B5-4

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B1-24

308

 STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

Ca 1 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-1

7h45- 9h15

T2+T6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24buổi

CB-A2-1

306

CB-B1-1

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C1-1

310

Từ 10 – 15 tuổi

CB-A1-9

T3+5

305

Từ 7  – 9 tuổi

CB-B1-11

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-8

308

Từ 7 – 9 tuổi

Ca 2 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-2

9h30 – 11h

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

CB-B1-4

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C2-1

310

Từ 10 – 15 tuổi

CB-A1-10

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-8

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B2-7

309

CB-C1-5

310

Từ 10 – 15 tuổi

CB-A1-9

T4+7

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-18

309

Từ 7 – 9 tuổi

Ca 3 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-4

14h30 – 16h

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

CB-B1-2

306

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-12

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-13

306

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-20

T4+7

305

Từ 5  – 6 tuổi

Ca 4 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-5

16h15 – 17h45

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

CB-B1-5

307

Từ 7  – 9 tuổi

CB-C1-2

309

Từ 10 – 15 tuổi

CB-C1-3

310

CB-A1-13

T3+5

305

Từ  5 – 6 tuổi

CB-B1-14

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C2-2

310

Từ 10  – 15 tuổi

CB-B2-11

T4+7

307

Từ 7 – 9 tuổi

Ca 5 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-7

18h - 19h30

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-6

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-14

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

CB-B1-16

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-23

T4+7

305

Từ 5  – 6 tuổi

 STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

CLB Mỹ thuật sáng tạo

MTST - A1-1

9h30 – 11h00

T7

305

Từ 5-6-7 tuổi

840.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm 360,000đ)

MTST - B1-1

306

Từ 8 -11 tuổi

MTST - A1-2

16h15 – 17h45

305

Từ 5-6-7 tuổi

MTST - B1-2

306

Từ 8 - 11 tuổi

MTST - A1-3

7h45 - 9h15

CN

305

Từ 5-6-7 tuổi

MTST - B1-3

306

Từ 8 - 11 tuổi

MTST - A3-1

9h30 – 11h00

305

Từ 5-6-7 tuổi

MTST - B2-1

306

Từ 8 - 11 tuổi

MTST - A1-4

16h15 – 17h45

305

Từ 5-6-7 tuổi

MTST - B1-4

306

Từ 8 - 11 tuổi

CLB Năng khiếu

NK-B

9h30 – 11h30

CN

309

Từ 7-10 tuổi

1.320.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm: 480.000 đ)

NK-C

310

Từ 11-15 tuổi

II.CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN – TẠO MẪU THỜI TRANG

TT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GiỜ

NGÀY

I.

TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

1

TDTT Cơ bản B

7h45 - 9h15

T2 + T6

304

Từ 7 - 9 tuổi

1,320,000/24buổi

T3 + t5

T4 + t7

2

TDTT Cơ bản A

9h30 – 11h

T2 + T6

Từ 4 - 6 tuổi

T3 + t5

T4 + t7

3

TDTT Cơ bản B,C

14h30 – 16h

T2 + T6

Từ 7 - 15 tuổi

T3 + t5

T4 + t7

4

TDTT Cơ bản A

16h15-17h45

T2 + T6

Từ 4 - 6 tuổi

T3 + t5

5

TDTT Cơ bản B

7h45 - 9h15

CN

Từ 7 - 9 tuổi

660,000đ/12buổi

6

TDTT Cơ bảnA

9h30 – 11h

Từ 4 - 6 tuổi

7

TDNC B2

14h30 – 16h

Từ 7 - 9 tuổi

960,000đ/12buổi

8

TDNC A1

16h15-17h45

Từ 4 - 6 tuổi

9

TDNC B1

18h00 - 19h30

Từ 7 - 9 tuổi

10

TDNC A2

18h00 - 19h30

T4

Từ 4 - 6 tuổi

11

TDNCA3

T5

12

TDNK A

T7

480,000đ/12b                       (đã giảm 50%)

13

TDNK B

T6

Từ 7 - 9 tuổi

14

TDNC Nam

309

675,000đ/12b(đã giảm 30%)

 STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

II.

TẠO MẪU THỜI TRANG

1

TM Cơ bản

7h45 - 9h15

T2 + T6

302

Từ 7 - 15 tuổi

1.320.000/24 buổi

T3 + t5

T4

660.000 đ/12 buổi

T7+CN

1.320.000/24 buổi

2

TM Cơ bản

9h30 – 11h

T2 + T6

T3 + t5

T4

660.000 đ/12 buổi

T7+CN

1.320.000/24 buổi

3

TM Cơ bản

14h30 – 16h

T2 + T6

T3 + t5

T4

660.000 đ/12 buổi

T7+CN

1.320.000/24 buổi

4

TM Cơ bản

16h15-17h45

T2 + T6

T3 + t5

T4

660.000 đ/12 buổi

T7+CN

1.320.000/24 buổi

5

TM Cơ bản

18h-19h30

T2 + T6

T3 + t5

T4

660.000 đ/12 buổi

T7+CN

1.320.000/24 buổi

7

TMTT Nâng Cao

8h – 11h

T7

303

Từ 7 - 15 tuổi

1.920.000đ/24 buổi

14h – 17h

17h – 20h

8

TMTT Nâng cao

8h – 11h

CN

14h – 17h

17h – 20h

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh