KHOA NGHỆ THUẬT CHIÊU SINH KÌ III.2018

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGHỆ THUẬT

***

 

 

 

 

 

CHIÊU SINH KỲ III. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: đồng

 

TT

BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kể chuyện 1

15-20

8h –> 10h45

T7

405

5–>7 tuổi

 1,400,000/28 buổi

Bổ sung

2

Kể chuyện 3

15-20

17h00 –>19h45

T6

405

5–>7 tuổi

 1,400,000/28 buổi

Bổ sung

3

Kể chuyện 5

15-20

17h00 –> 19h45

T3

405

5–>7 tuổi

 1,400,000/28 buổi

Bổ sung

4

Kể chuyện 7

15-20

14h30–> 17h15

CN

405

5–>7 tuổi

 1,400,000/28 buổi

Bổ sung

DẪN CHƯƠNG TRÌNH MC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MC 1

10-15

17h00 –>18h30

T3

405

8–>10 tuổi

1,050,000/14 buổi

Tuyển mới

2

MC 2

10-15

18h00 –>19h30

T3

405

10–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Lớp cũ
nâng cao

3

MC 3

10-15

17h00 –>18h30

T5

405

8–>10 tuổi

1,050,000/14 buổi

Tuyển mới

4

MC 4

10-15

18h00 –>19h30

T5

405

10–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Lớp cũ
nâng cao

5

MC 5

10-15

17h30 - 19h00

CN

405

10–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

6

MC 6

10-15

16h30-18h00

T7

416

10–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

7

MC 7

10-15

18h –>19h30

T7

416

10–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đàn Bầu 1

5-7

17h00- –>18h30

T5

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

2

Đàn Bầu 2

5-7

18h30–>20h00

T5

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

3

Đàn Bầu 3

5-7

15h00–>16h30

T7

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

4

Đàn Tranh 3

5-7

18h00–>19h30

T6

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

5

Đàn Tranh 4

5-7

8h –> 9h30

T7

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

6

Đàn Tranh 5

5-7

9h30 –> 11h

T7

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

7

Đàn Tranh 6

5-7

8h –> 9h30

CN

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

8

Đàn Tranh 7

5-7

9h30 –> 11h

CN

416

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

9

Đàn Tranh 8

5-7

17h00- –>18h30

T4

402

7–>13 tuổi

1,050,000/14 buổi

Bổ sung

10

Dàn nhạc dân tộc

5-7

18h30–>20h00

T4

402

 

1,050,000/14 buổi

 

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Múa cơ bản 1

25-35

14h30'–>15h45'

CN

202

6 –> 8 tuổi

1.050.000/14buổi


BS 10em

2

Múa CLC 1

15-20

8h00–>9h15'

T7

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10em

3

Múa CLC 2

15-20

9h15–>10h30'

T7

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10em

4

Múa CLC 3

15-20

8h00–>9h15'

T7

401

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS15em

5

Múa CLC 4

15-20

9h15–>10h30'

T7

401

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 15em

6

Múa CLC 5

15-20

15.45–>17h00

T7

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


Bx 10em

7

Múa CLC 6

15-20

8h00–> 9h15

CN

202

6 –> 8 tuổi

1.400.000/14buổi

BS 10em

8

Múa CLC 7

15-20

9h15–>10h30'

CN

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10em

9

Múa CLC 8

20-25

8h00–> 9h15

CN

401

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10em

10

Múa CLC 9

20-25

9h15–>10h30'

CN

401

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10 em

11

Múa CLC 10

15-20

15.45–>17h00

CN

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10em

12

Múa CLC 11

15-20

17h00'–>18h15'

T 2

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10 em

13

Múa CLC 12

15-20

18.15'–>19h30'

T 2

202

4 –> 6 tuổi

1.400.000/14buổi


BS 10 em

14

Múa CLC 13

15-20

17h00–>18h15'

T3;T6

202

4 –> 6 tuổi

2.100.000/28buổi


BS 10 em

15

Múa CLC 14

15-20

18h15–>19h30'

T3;T6

202

4 –> 6 tuổi

2.100.000/28buổi


BS 10 em

16

Múa CLC 15

15-20

17h00'+18h15'

T4;T7

202

4 –> 6 tuổi

2.100.000/28buổi


BS 10 em

17

Múa CLC 16

15-20

18h15'+19h30'

T4;T7

202

4 –> 6 tuổi

2.100.000/28buổi


BS 10em

18

Múa CLC 17

15-20

18h00'+19h15'

T5;CN

202

4 –> 6 tuổi

2.100.000/28buổi


BS 10em

19

Đoàn NTMN I

 

19h30 - 21h00

T3;CN

401

 

 

T3: Bale
Cn: Múa HĐ

20

Đoàn NTMN II

 

19h30 - 21h00

T3;T6

401

 

 

MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

15-20

17h00–>18h15

CN

401

8–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

2

Múa hiện đại 2

15-20

18h15–>19h30

CN

401

12–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

15-20

8h00'–>9h15'

T7

407

10–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

2

Nhảy hiện đại 2

15-20

9h15'–>10h30'

T7

407

10–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

3

Nhảy hiện đại 3

15-20

18h15'–>19h30'

T7

401

10–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

4

Nhảy hiện đại 4

15-20

19h15'–>20h30'

T7

401

10–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

5

Nhảy hiện đại 5

15-20

18h15'–>19h30'

CN

407

10–>15 tuổi

1.260.000/14buổi


BS 10em

KHIÊU VŨ

1

Khiêu  CLC 1

12-15

14h30'–>15h45'

CN

407

5->15 tuổi

1.610.000/14buổi


BS 10em

2

Khiêu CLC 2

8-10

15h45'–>17h00'

CN

407

5->15 tuổi

1.610.000/14buổi


BS 10em

3

Khiêu  CLC3

8-10

17h00'–>18h15'

CN

407

5->15 tuổi

1.610.000/14buổi


BS 10em

4

Khiêu CLC 4

8-10

17h00'–>18h15'

T4

407

5->15 tuổi

1.610.000/14buổi


BS 10em

THANH NHẠC

THANH NHẠC TẬP THỂ

1

Thanh nhạc TT1

20-25

9h45 –11h15

T7

402

7->11 tuổi

1.050.000/14 buổi

Bổ sung

THANH NHẠC CÁ NHÂN

1

Thanh nhạc CN 1

2-2

8h –> 8h45

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

2

Thanh nhạc CN 2

2-2

8h45 –> 9h30

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

3

Thanh nhạc CN 3

2-2

14h–>14h45

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

4

Thanh nhạc CN 4

2-2

14h30 -> 15h15

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

5

Thanh nhạc CN 5

2-2

15h15 -> 16h

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

6

Thanh nhạc CN 6

2-2

16h -> 16h45

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

7

Thanh nhạc CN 7

2-2

16h45 -> 17h30

T7

402

5–>15 tuổi

2.800.000đ/14 buổi

Bổ sung

CA SỸ NHÍ

1

Ca sỹ nhí 1

17-22

17h–> 20h

T7

405/407

5 - 7 tuổi

1,820,000/28 buổi

Bổ sung

2

Ca sỹ nhí 2

17-22

17h–> 20h

T7

407/405

8 - 12 tuổi

1,820,000/28 buổi

Bổ sung

3

Ca sỹ nhí 3

17-22

8h00 –>  11h

CN

405/407

5–>7 tuổi

1,820,000/28 buổi

Bổ sung

4

Ca sỹ nhí 4

17-22

8h00 –>  11h

CN

407/405

8–>12 tuổi

1,820,000/28 buổi

Bổ sung

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

GUITAR TẬP THỂ

3

Guitar TT 1

7-10

17h00–> 18h30

T2;T6

414

8–>15 tuổi

2.240.000/28 buổi

Bổ sung

4

Guitar TT 2

7-10

18h30h –> 20h00

T2;T6

414

8–>15 tuổi

2.240.000/28 buổi

Tuyển mới

7

Guitar TT 3

7-10

17h00–> 18h30

T3;T5

414

8–>15 tuổi

2.240.000/28 buổi

Bổ sung

8

Guitar TT 4

7-10

18h30h –> 20h00

T3;T5

414

8–>15 tuổi

2.240.000/28 buổi

Tuyển mới

11

Guitar TT 5

7-10

17h00–> 18h30

T4;T7

414

8–>15 tuổi

2.240.000/28 buổi

Bổ sung

12

Guitar TT 6

7-10

18h30h –> 20h00

T4;T7

414

8–>15 tuổi

2.240.000/28 buổi

Tuyển mới

13

Guitar TT 7

7-10

8h00 –>  9h30

CN

414

8–>15 tuổi

1.260.000/14buổi

Bổ sung

14

Guitar TT 8

7-10

9h30 –> 11h

CN

414

8–>15 tuổi

1.260.000/14buổi

Bổ sung

15

Guitar TT 9

7-10

16h15 –> 17h45

CN

414

8–>15 tuổi

1.260.000/14buổi

Bổ sung

16

Guitar TT 10

7-10

18h–> 19h30

CN

414

8–>15 tuổi

1.260.000/14buổi

Bổ sung

GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar CN 1

2-2

14h30 -> 15h15

T7

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Bổ sung

2

Guitar CN 2

2-2

15h15 -> 16h00

T7

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Bổ sung

3

Guitar CN 3

2-2

15h30 -> 16h15

CN

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Bổ sung

4

Guitar CN 4

2-2

16h15 ->17h00

CN

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Bổ sung

TRỐNG

1

Trống 1

2-2

14h–>14h45

CN

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Bổ sung

2

Trống 2

2-2

14h45–>15h30

CN

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Bổ sung

3

Trống 3

2-2

15h30–>16h15

CN

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Tuyển mới

4

Trống 4

2-2

16h15–>17h

CN

402

8–>15 tuổi

2.660.000/14 buổi

Tuyển mới

ORGAN

1

Organ 1

7-10

17h00->18h30

T3

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

2

Organ 2

7-10

18h30->20h00

T3

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

3

Organ 3

7-10

18h00->19h30

T4

412

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

4

Organ 4

7-10

17h00->18h30

T6

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

5

Organ 5

7-10

18h30->20h00

T6

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

6

Organ 6

7-10

8h00 -> 9h30

T7

412

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

7

Organ 7

7-10

9h30 -> 11h00

T7

412

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

8

Organ 8

7-10

8h00 -> 9h30

CN

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

9

Organ 9

7-10

9h30 -> 11h00

CN

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

10

Organ 10

7-10

14h30->16h00

CN

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

11

Organ 11

7-10

16h00->17h30

CN

410

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

12

Organ 12

7-10

15h30->17h00

CN

412

5->14 tuổi

 1,260,000/14 buổi

Bổ sung

13

Organ 13

7-10

8h00 -> 9h30

T7

410

5->14 tuổi

 2,240,000/28 buổi

Bổ sung

7-10

17h00->18h30

T4

Bổ sung

14

Organ 14

7-10

9h30 -> 11h00

T7

410

5->14 tuổi

 2,240,000/28 buổi

Bổ sung

7-10

18h30->20h00

T4

Bổ sung

15

Organ 15

7-10

17h00 -> 18h30

T3;T5

412

5->14 tuổi

 2,240,000/28 buổi

Bổ sung

16

Organ 16

7-10

18h30 -> 20h00

T3;T5

412

5->14 tuổi

 2,240,000/28 buổi

Bổ sung

ORGAN CLC (ORGAN CÁ NHÂN)

1

Organ CN 1

2-2

17h15->18h00

T4

412

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

2

Organ CN 2

2-2

18h30->19h15

T4

410

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

3

Organ CN 3

2-2

19h15->20h00

T4

410

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

4

Organ CN 4

2-2

14h45->15h30

CN

412

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

5

Organ CN 5

2-2

17h->17h45

CN

412

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

6

Organ CN 6

2-2

17h45->18h30

CN

412

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

7

Organ CN 7

2-2

18h30->19h15

CN

412

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

8

Organ CN 8

2-2

19h15->20h00

CN

412

5->14 tuổi

 2,660,000/14 buổi

Bổ sung

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1 (Lớp mới)

1

Piano Tập thể A1.1

10-12

17h30->18h30

T2;T6

403

4–> 5 tuổi

 3,080,000/28 buổi

Tuyển mới

2

Piano Tập thể A1.2

10-12

18h30->19h30

T4

403

4–> 5 tuổi

 3,080,000/28 buổi

Tuyển mới

10-12

10h30->11h30

T7

Tuyển mới

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1 (Đã học 3 tháng)

1

Piano Tập thể A1.3

10-12

17h30->18h30

T3

403

4–> 5 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

2

Piano Tập thể A1.4

10-12

18h30->19h30

T3

403

6–> 7 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

3

Piano Tập thể A1.5

10-12

17h30->18h30

T4

403

4–> 6 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

4

Piano Tập thể A1.6

10-12

17h30->18h30

T5

403

7–> 9 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

5

Piano Tập thể A1.7

10-12

9h30 -> 10h30

T7

403

4–> 6 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

6

Piano Tập thể A1.8

10-12

8h30 -> 9h30

CN

403

4–> 6 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

7

Piano Tập thể A1.9

10-12

10h30->11h30

CN

403

4–> 6 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

8

Piano Tập thể A1.10

10-12

15h30->16h30

CN

403

4–> 6 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

9

Piano Tập thể A1.11

10-12

18h30->19h30

CN

403

5–> 7 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2 (Đã học 9 tháng)

1

Piano Tập thể A2.1

10-12

16h30–>17h30

CN

403

6->8 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 (Đã học 15 tháng)

1

Piano Tập thể A3.1

10-12

18h30–>19h30

T6

403

6->8 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

2

Piano Tập thể A3.2

10-12

8h30–>9h30

T7

403

6->8 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

3

Piano Tập thể A3.3

10-12

9h30–>10h30

CN

403

6->8 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A4 (Đã học >1,5 năm)

1

Piano Tập thể A4.1

10-12

18h30–>19h30

T5

403

8->12 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

2

Piano Tập thể A4.2

10-12

16h30–>17h30

T7

403

8->12 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

3

Piano Tập thể A4.3

10-12

18h30–>19h30

T7

403

8->12 tuổi

 1,540,000/14 buổi

Bổ sung

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B1 (Đã học 2 năm)

1

Piano Tập thể B1

10-12

17h30–>18h30

T7

403

8->12 tuổi

 1,610,000/14 buổi

Bổ sung

PIANO CÁ NHÂN

1

Piano cá nhân 1

2-2

18h30->19h15

T5

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

2

Piano cá nhân 2

2-2

16h45->17h30

T6

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

3

Piano cá nhân 3

2-2

18h30->19h15

T6

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

4

Piano cá nhân 4

2-2

 19h15 -> 20h

T6

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

5

Piano cá nhân 5

2-2

8h -> 8h45

T7

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

6

Piano cá nhân 6

2-2

8h45 -> 9h30

T7

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

7

Piano cá nhân 7

2-2

9h30 -> 10h15

T7

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

8

Piano cá nhân 8

2-2

 10h15 -> 11h

T7

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

9

Piano cá nhân 9

2-2

14h30->15h15

T7

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

10

Piano cá nhân 10

2-2

15h15->16h

T7

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

11

Piano cá nhân 11

2-2

16h->16h45

T7

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Tuyển mới

12

Piano cá nhân 12

2-2

16h45->17h30

T7

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

13

Piano cá nhân 13

2-2

17h30->18h15

T7

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Tuyển mới

14

Piano cá nhân 14

2-2

18h15-19h

T7

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

15

Piano cá nhân 15

2-2

8h –> 8h45

CN

408

8->14 tuổi

 2.800.000/14buổi

Tuyển mới

16

Piano cá nhân 16

2-2

8h45 –> 9h30

CN

408

6->9 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

17

Piano cá nhân 17

2-2

9h30 –> 10h15

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

18

Piano cá nhân 18

2-2

 10h15 –> 11h

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Lớp cũ

19

Piano cá nhân 19

2-2

14h45->15h30

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Tuyển mới

20

Piano cá nhân 20

2-2

15h30->16h15

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Tuyển mới

21

Piano cá nhân 18

2-2

16h15->17h

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Tuyển mới

19

Piano cá nhân 19

2-2

17h->17h45

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Bổ sung 1

20

Piano cá nhân 20

2-2

17h45->18h30

CN

408

7->12 tuổi

 2.800.000/14buổi

Bổ sung 1

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh