KHOA MỸ THUẬT CHIÊU SINH KÌ III.2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA MỸ THUẬT

CHIÊU SINH KÌ III.2018

STT

TÊN LỚP

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

Ca 1 (tuần 01 buổi)

CB-A1-1

8h-9h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-1

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B2-1

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-1

308

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-1

309

Từ 7-9 tuổi

NC-A4-1

311

Từ 5-6 tuổi

CB-A3-1

312

Từ 5-6 tuổi

NC-C5-1

310

Từ10-15 tuổi

CB-A1-7

CN

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-4

306

Từ 5-6 tuổi

NC-A5-4

307

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-B1-5

308

Từ 7-9 tuổi

NC-B5-2

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C5-2

310

Từ10-15 tuổi

 

311

 

Ca 2 (tuần 01 buổi)

MTST-A1

9h45-11h15

Thứ 7

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b   (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

MTST-B1

306

Từ 8-12 tuổi

CB-B2-2

307

Từ 7-9 tuổi

700.000đ/14b

NC-A5-1

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-6

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C4-2

310

Từ10-15 tuổi

CB-A1-2

311

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-10

312

Từ 5-6 tuổi

CB-A3-2

313

Từ 5-6 tuổi

MTST-A3

CN

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b        (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

MTST-B3

306

Từ 8-12 tuổi

NC-B5-3

307

Từ 7-9 tuổi

700.000đ/14b

Ca 2 (tuần 01 buổi)

CB-B1-2

308

Từ10-15 tuổi

700.000đ/14b

NC-C5-2

309

Từ 7-9 tuổi

1.540.000đ/14b  (chưa bao gồm 560.000đ họa phẩm)

NK-B,C

310

Từ 7-15 tuổi

CB-A1-10

311

Từ 5-9 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-5

312

Từ 5-9 tuổi

NC-A4-3

313

Từ 5-9 tuổi

Ca 3 (tuần 01 buổi)

CB-A1-4

14h-15h30

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

NC-A4-2

306

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-7

309

Từ 7-9 tuổi

NC-C4-3

310

Từ10-15 tuổi

CB-A2-6

CN

305

Từ 5-6 tuổi

NC-A5-5

306

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-7

307

Từ 7-9 tuổi

NC-B4-3

308

Từ 7-9 tuổi

CB-C2-1

310

Từ10-15 tuổi

Ca 4 (tuần 01 buổi)

MTST A,B2

15h45-17h15

Thứ 7

305

Từ 5-12 tuổi

980.000đ/14b   (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

NC-A5-3

307

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-A2-2

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-8

309

Từ 7-9 tuổi

CB-C1-1

310

Từ10-15 tuổi

CB-A1-5

311

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-3

312

Từ 7-9 tuổi

MTST-A,B

CN

305

Từ 5-12 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

CB-A1-8

307

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CBA2-7

308

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-4

309

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-8

310

Từ 7-9 tuổi

Ca 5 (tuần 01 buổi)

CB-A2-9

17h30-19h

Thứ 6

305

Từ 5-6 tuổi

700.000đ/14b

CB-B2-2

306

Từ 7-9 tuổi

CB-A1-6

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-3

306

Từ 5-6 tuổi

Ca 5 (tuần 01 buổi)

CB-B1-4

17h30-19h

Thứ 7

307

Từ 7-9 tuổi

700.000đ/14b

NC-B4-2

308

Từ 7-9 tuổi

CB-A1-9

CN

305

Từ 5-6 tuổi

CB-A2-8

306

Từ 5-6 tuổi

NC-B5-5

307

Từ 7-9 tuổi

CB-B1-9

308

Từ 7-9 tuổi

STT

TÊN LỚP

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

NGÀY

GIỜ

Tạo mẫu thời trang

Tuần 02 buổi

TMCB

8h-9h30

 T7 + CN

302

7 – 15 tuổi

1.540.000đ/28 buổi

9h30 – 11h

14h - 15h30

15h30-17h

17h-18h30

18h-20h

Tuần 1 buổi

TMCB

8h-9h30

Thứ 7

302

   7 – 15 tuổi

770.000đ/14 buổi

9h30 – 11h

14h - 15h30

15h30-17h

17h-18h30

18h30–20h

Tuần 1 buổi

 TMCB

8h-9h30

CN

302

   7 – 15 tuổi

770.000đ/14 buổi

9h30 – 11h

14h - 15h30

15h30-17h

Tuần 1 buổi

 TMCB

17h-18h30

CN

302

   7 – 15 tuổi

770.000đ/14 buổi

18h30–20h

Tuần 1 buổi                (ca đúp)

TMNC

8h-11h

Thứ 7

303

   7 – 15 tuổi

2.240.000đ /14b   ca đúp

14h-17h

303

17h-20h

303

8h-11h

CN

303

   7 – 15 tuổi

2.240.000đ /14b   ca đúp

14h-17h

303

17h-20h

303

Trình diễn thời trang CB

Tuần 01 buổi

TDTT-A

8h - 9h30

Thứ 7

304

4 – 6 tuổi

770.000/14b

9h30 – 11h

8h - 9h30

CN

4 – 6 tuổi

9h30 – 11h

TDTT-B,C

15h30

CN

7- 15 tuổi

15h30

Thứ 7

Tuần 2 buổi

TDTT- A

8h-9h30

T7+ CN

4-6 tuổi

1.540.000/28b

9h30-11h

Trình diễn thời trang Nâng cao + Năng khiếu

Tuần 01 buổi

TDNC-A1

17h-18h30

CN

304

4 – 6 tuổi

1.120.000/14b

TDNC-A3

18h-19h30

T5

TDNC-A2

17h-18h30

T4

NC NAM

18h–19h30

T6

7-15 tuổi

785.000/14b                (đã giảm 30%)

NK- B

15h30-17h

CN

560.000/14b             ( đã giảm 50%)

NK-A

17h- 18h30

T7

4-6 tuổi

1.120.000/14b

NC-B1

18h- 19h30

CN

310

7-15 tuổi

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh