CHIEU SINH KI I/2021 CÁC CLB NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT

TT CÂU LẠC BỘ/
BỘ MÔN
MIN/
MAX
LỊCH SINH HOẠT PHÒNG  ĐIỀU KIỆN
TUYỂN
(Yêu cầu cụ thể, chi tiết)
MỨC THU       (Kỳ III/2020)  16b/tuần 1b 32b/Tuần 2b GHI CHÚ
GIỜ NGÀY
I CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA
1 Múa CLC 1   08h15 - 09h30 T7 401  4- 6 tuổi   1.600.000/16b   Bs 10hs 
2 Múa CLC 2   09h45 - 11h00 T7 401  4- 6 tuổi   1.600.000/16b   Bs 10hs 
3 Múa CLC 3   08h15 - 09h30 CN 401  4- 6 tuổi   1.600.000/16b   Bs 10hs 
4 Múa CLC 4   09h45 - 11h00 CN 401  6 - 8 tuổi   1.600.000/16b   Bs 10hs 
5 Múa CLC 5   17h30 - 18h45 T2 401  4- 6 tuổi   1.600.000/16b   Bs 10hs 
6 Múa CLC 6   17h00 - 18h15 T4 401  4- 6 tuổi   2.700.000/36b   Bs 10hs 
17h30-18h45 T7
7 Múa CLC 7   18h20 - 19h35 T4 401  6 - 8 tuổi   2.700.000/36b   Bs 10hs 
17h30-18h45 T7
Bộ môn: MÚA HIỆN ĐẠI
1 Múa hiện đại 1 15 - 20 15h45 - 17h00 CN 401 8 - 10 tuổi  1.620.000/18b   Bs 10hs 
Bộ môn: NHẢY HIỆN ĐẠI
1 Nhảy hiện đại 1   17h30 - 18h45 T5 407 6 - 8 tuổi  1.620.000/18b   Bs 10hs 
2 Nhảy hiện đại 2   09h45 - 11h00 T7 407 8 - 10 tuổi  1.620.000/18b   Bs 10hs 
3 Nhảy hiện đại 3   15h45 - 17h00 CN 407 8 - 10 tuổi  1.620.000/18b   Bs 10hs 
4 Nhảy hiện đại 4   17h30 - 18h45 CN 407 8 - 10 tuổi  1.620.000/18b   Bs 10hs 
5 Nhảy Zumba 1   09h45 - 11h00 CN 407 10- 12 tuổi  1.620.000/18b   Bs1 hs 
Bộ môn: KHIÊU VŨ
1 Khiêu vũ CLC1 15 - 20 15h45 - 17h00 T7 407 6 - 8 tuổi  2.070.000/18b  Bổ sung 5 hs
II CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHUƠNG TÂY
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1 (BẮT ĐẦU)
1 Piano Tập thể A1.1 10 - 12 19h00-20h00 T3 403 4 - 6 tuổi  1.980.000   Ghi danh 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2 (đã học 6 tháng)
1 Piano Tập thể A2.1 10 - 12 18h00-19h00 T3 403 4 - 7 tuổi  1.980.000   Bổ sung 1 hs (đã học 6 tháng) 
1 Piano Tập thể A2.2 10 - 12 9h30-10h30 CN 403 6 - 8 tuổi  1.980.000   Ghi danh (đã học 6 tháng) 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 (đã học 1 năm)
1 Piano Tập thể A3.1 10 - 12 15h45-16h45 CN 403 6 - 8 tuổi  1.980.000   Bổ sung 1 hs (đã học 1 năm) 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A4 (đã học 1.5 năm)
1 Piano Tập thể A4.1 10 - 12 17h30-18h30 T6 403 7 - 9 tuổi  1.980.000   Bổ sung 3hs (đã học 1.5 năm) 
2 Piano Tập thể A4.2 10 - 12 14h30-15h30 CN 403 7 - 9 tuổi  1.980.000   Bổ sung 3hs (đã học 1.5 năm) 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B1 (đã học 2 năm)
1 Piano Tập thể B1.1 10 - 12 9h30-10h30 T7 403 7 - 10 tuổi  2.070.000   Bổ sung 4hs (đã học 2 năm) 
2 Piano Tập thể B1.2 10 - 12 14h30-15h30 CN 403 7 - 9 tuổi  1.980.000   Bổ sung 3hs (đã học 1.5 năm) 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B2 (đã học 2,5 năm)
1 Piano Tập thể B2.1 10 - 12 17h15 - 18h15 T7 403 7 - 10 tuổi  2.070.000   Bổ sung 4hs (đã học 2,5 năm) 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B4 (đã học 3 năm)
1 Piano Tập thể B4.1 10 - 12 18h45 - 19h45 T6 403 7 - 10 tuổi  2.070.000   Bổ sung 4hs (đã học 3 năm) 
Bộ môn: PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B5 (đã học 3.5 năm)
1 Piano Tập thể B5.1 10 - 12 18h15 - 19h15 T7 403 7 - 10 tuổi  2.070.000   Bổ sung 4hs (đã học 3,5 năm) 
PIANO CÁ NHÂN
1 Piano CN 23  1 - 2 09h30 - 10h15 T7 410 7 - 15 tuổi 3.600.000đ/ 18b   
2 Piano CN 24  1 - 2 10h15 - 11h00 T7 410 7 - 15 tuổi 3.600.000đ/ 18b   
3 Piano CN 25  1 - 2 09h30 - 10h15 CN 403 7 - 15 tuổi 3.600.000đ/ 18b   
4 Piano CN 26  1 - 2 17h15 - 18h00 CN 403 7 - 15 tuổi 3.600.000đ/ 18b   
5 Piano CN 28  1 - 2 18h45 - 19h30 CN 403 7 - 15 tuổi 3.600.000đ/ 18b   
Bộ môn: ORGAN 
1 Organ 1  7 - 9 15h45 - 17h15 CN 412 5 - 15 tuổi  1.620.000đ/18 b   Bsung 2 hs 
2 Organ 2  7 - 9 17h30 - 19h00 CN 412 5 - 15 tuổi  1.620.000đ/18 b   Bsung 2 hs 
3 Organ 3  7 - 9 15h45 - 17h15 T7 412 5 - 15 tuổi  1.620.000đ/18 b   Ghi danh 
Bộ môn: GUITAR 
1 Guitar TT 1 7 - 10 15h45 - 17h15 CN 414 8 - 15 tuổi  1.620.000đ/18 b  Bsung 2 hs
2 Guitar TT 2 7 - 10 17h30 - 19h00 CN 414 8 - 15 tuổi  1.620.000đ/18 b  Ghi danh
Bộ môn: GUITAR CÁ NHÂN
1 Guitar CN 1 1 - 2 17h30 - 18h15 CN 408 8 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b   
2 Guitar CN 2 1 - 2 18h15 - 19h00 CN 408 8 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b   
Bộ môn: TRỐNG
1 Trống 1 1 - 2 18h00 - 18h45 T6 402 6 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b  Bsung 1hs
2 Trống 2 1 - 2 18h45 - 19h30 T6 402 6 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b  tuyển mới
Bộ môn: THANH NHẠC CÁ NHÂN
1 Thanh nhạc CN 7  1 - 2 16h45 - 17h30 T7 405 6 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b    
5 Thanh nhạc CN 11  1 - 2 8h30 - 09h15 CN 405 6 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b    
6 Thanh nhạc CN 12  1 - 2 8h45 - 10h15 CN 408 6 - 15 tuổi  3.420.000đ/ 18b    
Bộ môn: CA SỸ NHÍ
1 Ca sỹ nhí 1 17 - 22 8h-9h15
9h15-10h45
CN 405
407
7 - 12 tuổi  2.340.000đ/86b   
Bộ môn: CẢM THỤ ÂM NHẠC 
1 Cảm thụ âm nhạc 1  12 - 16 17h15 - 18h15 T7 407 2-4 tuổi  2.160.000đ/18b  Ghi danh (phụ huynh học cùng con)
Bộ môn: MC (DẪN CHƯƠNG TRÌNH)
1 MC 1 10 - 15 17h45 - 19h15 T5 405  7 - 15 tuổi  1.350.000đ/ 18 b   
2 MC 2 10  -15 17h30 - 19h00 CN 405  7 - 15 tuổi  1.350.000đ/ 18 b   
Bộ môn: KỂ CHUYỆN 
1 Kể chuyện 1 15 - 20 8h00 - 10h45 T7 405 5 - 7 tuổi 1.800.000/36b  
2 Kể chuyện 2 15 - 20 14h30 - 17h15 CN 405 5 - 7 tuổi 1.800.000/36b  
CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG
1 Tranh 1 15 - 20 18h00 - 19h30 T6 416 7 - 15 tuổi 1.350.000/18b  
2 Tranh 2 15 - 20 8h00 - 9h30 T7 416 7 - 15 tuổi 1.350.000/18b  
3 Tranh 3 15 - 20 9h45 - 11h00 T7 416 7 - 15 tuổi 1.350.000/18b  
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh