CHIÊU SINH KI I/2021 KHOA NGHỆ THUẬT MỸ THUẬT

STT TÊN LỚP MIN/MAX LỊCH SINH HOẠT PHÒNG ĐIỀU KIỆN TUYỂN MỨC THU    
GIỜ NGÀY    
I. CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA    
Ca 1 (tuần 01 buổi) CB-A1-1 12.-18 8h-9h30 Thứ 7 305 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
CB-A3-1 306 Từ 5-6 tuổi    
CB-B1-5 307 Từ 7-9 tuổi    
NC-B3-3 308 Từ 7-9 tuổi    
NC-B5-1 309 Từ 7-9 tuổi    
NC-C5-1 310 Từ 10-15 tuổi    
NC-A5-2   307 Từ 5-6 tuổi    
CB-A1-4 308 Từ 5-6 tuổi    
NC-B5-5 309 Từ 7-9 tuổi    
NC-C5-3 310 Từ10-15 tuổi    
Ca 2 (tuần 01 buổi) MTST 10.-15 9h45-11h15 Thứ 7 305 Từ 5-9 tuổi 1.260.000đ/18b (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)    
CB-A3-5 12.-18 307 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
NC-A5-5 308 Từ 5-6 tuổi    
NC-B5-8 309 Từ 7-9 tuổi    
NC-C5-2 310 Từ10-15 tuổi    
CB-A2- 4 306 Từ 5-6 tuổi    
MTST-A2 10.-15 CN 305 Từ 5-9 tuổi 1.260.000đ/18b    (chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)    
Năng khiếu 10.-15 306 Từ 8-15 tuổi 1.980.000đ/18b  (chưa bao gồm 720.000đ họa phẩm)    
NC-A5-4 12.-18 307 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
CB-A2-1 308 Từ 5-6 tuổi    
NC-B5-6 309 Từ10-15 tuổi    
NC-C5-4 310 Từ 7-9 tuổi    
CB-A1-5 311 Từ 5-6 tuổi    
Ca 3 (tuần 01 buổi) NC-A4-1 12.-18 14h -15h30 Thứ 7 307 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
CB-B1-1 308 Từ 7-9 tuổi    
CB-A5-3 CN 307 Từ 5-6 tuổi    
CB-B1-3 308 Từ 7-9 tuổi    
Ca 4 (tuần 1 buổi) NC A4-2 12.-18 15h45-17h15 Thứ 7 307 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
CB B5-6 308 Từ 7-9 tuổi    
NC-A5-6 CN 307 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
NC-B5-7 308 Từ 7-9 tuổi    
Ca 5 (tuần 01 buổi) NC-A4-4 12.-18 17h30-19h Thứ 6 307 Từ 5-6 tuổi 900.000đ/18b    
CB-B3-2 308 Từ 7-9 tuổi    
NC-B5-4 Thứ 7 308 Từ 7-9 tuổi    
CB-A3-3 307 Từ 5-6 tuổi    
NC-A4-3 CN 307 Từ 5-6 tuổi    
CB-B3-1 308 Từ 7-9 tuổi    
II CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN THỜI TRANG + TẠO MẪU THỜI TRANG    
Trình diễn thời trang
1 NC A3 10-15 18h-19h30 T5 304 4-6t  1.440.000đ/18b   tuyển mới   
2 NC A1 17h-18h30 CN 304 4-6t  1.440.000đ/18b   tuyển mới 
3 Cơ bản A 12-18 9h45-11h15 CN 304 4-6t  990.000đ/18b      tuyển mới 
4 Cơ bản A 9h45-11h15 T7 304 4-6t  990.000đ/18b      Lớp cũ bổ sung 2 hs 
5 Cơ bản A-1 9h45-11h15 T7+CN 304 4-6t  1.980.000/36b   
6 NC B1 10-15 18h30-20h CN 310 7-15t  1440.000/18b   Lớp cũ bổ xung 2 hs 
7 NK A 17h-18h30 T7 304 7-15t  1440.000/18b   
Tạo mẫu Thời trang
1 TMCB 12-18 8h-9h30 T7 302 7-15t  990.000đ/18b   1.9860.000đ/36b     
2 9h45-11h15  
3 17h00-18h30  
4 18h30-20h  
5 8h-9h30 CN  
6 9h45-11h15  
7 14h-15h30  
8 15h30-17h  
9 8h-9h30 T7+CN  1.980.000đ/18đ   
10 9h45-11h15 T7+CN  1.980.000đ/18đ   
11 TMNC 10-15 8h-11h T7 302  1.440.000đ/18b   2.880.000đ/36b   
12 17h- 20h  
13 TMNC 8h-11h CN  1.440.000đ/18b   2.880.000đ/36b   
14 14h-17h  
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh